12 december 2016

Wetsvoorstel VET noodzakelijk i.v.m. versnelling energietransitie

Uitwerking onvoldoende gebalanceerd

Het wetsvoorstel Voortgang Energie Transitie (VET) beoogt de energietransitie te ondersteunen en versnellen door de regelgeving rond de elektriciteits- en gasnetten aan te passen. Dit is onder meer noodzakelijk omdat een toename van intermitterend vermogen (zon, wind) en decentrale invoeding hoge eisen stellen aan de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de voorzieningen. VEMW onderschrijft de noodzaak, maar plaatst kanttekeningen bij de uitwerking. Het is van belang om de balans tussen de belangen van de netbeheerders en de netgebruikers niet te verstoren.

Energietransitie
De energietransitie dreigde vertraging op te lopen doordat de Senaat vorig jaar december niet instemde met het wetsvoorstel STROOM. Tot 2050 moet naar schatting zo’n 20-71 mrd euro geïnvesteerd worden om de energienetten aan te passen aan de veranderingen in de energievoorziening. Netverzwaring, transport van decentraal opgewekte duurzame energie, aanleg van slimme netten en energieopslag. De minister beoogt met het wetsvoorstel VET de netbeheerders de ruimte te geven om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Ze krijgen de ruimte om – tijdelijk - te experimenteren met aspecten rondom hernieuwbare energie, energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot, efficiënt gebruik van het net, nieuwe marktmodellen en tariefregulering. Het Kwaliteits- en Capaciteitsplan (KCD) wordt vervangen door een Investeringsplan. Door het toestaan van kruisparticipaties kunnen TenneT en Gasunie tot 25 procent van hun aandelen ruilen met buitenlandse transmissiesysteembeheerders ‘met als doel te voorzien in een (eventuele) kapitaalbehoefte van de Nederlandse landelijke netbeheerders’.

Het wetsvoorstel beoogt de rollen en taken voor de netbeheerder, de netwerkbedrijven en marktpartijen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van energieopslag en vraagsturing, duidelijker af te bakenen. Doel is marktverstorend gedrag te voorkomen en de netbeheerder niet bloot te stellen aan onverantwoorde risico’s van het netwerkbedrijf. Dat bedrijf moet zich in hoofdzaak beperken tot infrastructurele activiteiten die gerelateerd zijn aan het beheer van elektriciteits- of gastransportnetten. Activiteiten zoals energiediensten en besparingsadviezen zijn aan de markt.

Balans
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Wij onderschrijven de noodzaak van het wetvoorstel om te komen tot een duidelijke afbakening van de rollen, taken en bevoegdheden van de netbeheerders, waarbij de energietransitie nieuwe uitdagingen creëert en eisen stelt aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Wij plaatsen kanttekeningen bij de keuze van de minister om de positie van de netbeheerders te versterken, bijvoorbeeld door de goedkeuring van investeringen bij de minister te leggen en het toestaan van experimenteerruimte en kruisparticipaties, waar de positie van de netgebruiker onder druk komt te staan. Druk zoals door het invoeren van uitzonderingen op de enkelvoudige storingsreserve en het via de nettarieven toerekenen van miljoenen euro’s gasnetverliezen. De essentie van het wetsvoorstel is een vertraging van de energietransitie te voorkomen. Hiervoor is het van belang om de balans tussen de belangen van de netbeheerders en de netgebruikers niet te verstoren.”

Bron: VEMW, 12 december 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina