18 november 2016

VEMW tekent Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Tijdens de Delta-aanpak conferentie op 16 november jl. is een intentieverklaring ondertekend door vertegenwoordigers van Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, de industrie en de landbouw. Ook VEMW heeft de verklaring ondertekend. De Delta-aanpak bestaat uit een groot aantal acties die moeten leiden tot “chemisch schoon en ecologisch gezond water”. De ondertekenaars gaan daar de komende jaren gezamenlijk aan werken. Centraal staat de aanpak van medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Er zijn daarnaast ook acties die op andere thema’s betrekking hebben zoals bescherming van bronnen voor drinkwater.

Om de waterkwaliteit te verbeteren is het noodzakelijk om samen te werken. Dit is de kern van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. In de afgelopen jaren is de waterkwaliteit al in grote delen van het land duidelijk verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Er is dus meer actie nodig. Daarom geven overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten met de Delta-aanpak een stevige impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Na de ondertekening zullen de verschillende acties worden uitgevoerd. In 2017 volgt een nieuw Bestuursakkoord Water (BAW) waarmee de afspraken over de verbetering van de waterkwaliteit worden geformaliseerd. Naar verwachting kan een nieuw BAW eind 2017 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Daarin zullen ook afspraken over de financiën worden opgenomen.

VEMW is betrokken bij meerdere acties. “De Delta-aanpak is een goede zaak”, aldus Roy Tummers, directeur Water van VEMW. “Een goede waterkwaliteit is ook voor zakelijke gebruikers erg belangrijk. We vinden wel dat acties er niet toe moeten leiden dat zakelijke gebruikers van water in de knel komen. De Europese Kaderrichtlijn Water moet het uitgangspunt blijven en niet allerlei nationale en regionale regelingen. Grote industriële bedrijven lozen bijvoorbeeld proceswater. Het is onmogelijk om van hen te verlangen dat dit water volledig vrij van stoffen is. Tevens vinden wij dat aanvullende wet- en regelgeving niet nodig is. Lozingen van bedrijven zijn al geruime tijd streng gereguleerd”.

 

Bron: VEMW, 18 november 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina