15 november 2016

Wijziging regelgeving leidt tot explosieve kostenstijging TenneT

Toegestane inkomsten stijgen met 46%; tariefstijging beperkt tot 10%

Afgelopen week heeft toezichthouder ACM het tarievenvoorstel 2016 van TenneT gepubliceerd. De beheerder van het landelijke elektriciteitsnet wil de tarieven op het HS-net met 10% laten stijgen. De oorzaak van die stijging: het gereed komen van een groot aantal investeringen, een gerechtelijke uitspraak maar vooral één wetswijziging. De totale kosten die TenneT in rekening mag brengen stijgen met 46% ten opzichte van 2016. Dit lijkt een trend te zijn. VEMW uit haar grote zorgen over deze ontwikkeling.


Zorgelijke trend
Ondanks de recordinzet van zogenaamde veilinggelden stijgen de totale kosten en dus de totale totale inkomsten van TenneT dit jaar fors. Vorig jaar stegen de tarieven van TenneT ook al met 30 procent maar die kostenstijging leidde tot een beperkte stijging van de tarieven door de inzet van 130 mln. euro aan veilinggelden. Hierdoor bleef het  tariefeffect voor 2016 beperkt tot 3 á 4 procent. De enorme investeringen die TenneT doet om het netwerk betrouwbaar te houden en om duurzame energie in te passen leiden jaar op jaar tot een forste stijging van kosten. Hans Grünfeld: “We begrijpen dat de energietransitie grote kosten voor het netwerk met zich mee brengt. Maar we maken ons grote zorgen over de gelijktijdige stijging van de kosten van TenneT en de rendementen die TenneT behaalt  voor haar aandeelhouder, de Staat. Stel je voor dat de tarieven van TenneT niet werden gecompenseerd door veilinggelden dan waren de tarieven met bijna 50% gestegen. Dit terwijl de netbeheerder vorig jaar een record rendement van 19,4% voor haar aandeelhouder heeft behaald. Wij roepen de toezichthouder dan ook op om dit overrendement van TenneT af te romen”.


Wetswijziging bouwrente RCR-Investeringen
De voornaamste oorzaak van enorme stijging is een wijziging van de financieringsregels voor TenneT.  Met de Wet ‘tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord’ heeft het ministerie van Economische Zaken in 2016 een andere manier van het vergoeden van grote investeringen geïntroduceerd. TenneT mag nu al tijdens de constructiefase kosten opvoeren en investeringen eerder activeren. De totale geschatte kosten bedragen dit jaar hiervoor ca. EUR 90 miljoen voor EHS en HS tezamen. Eerder kon TenneT pas de kosten van investeringen in rekening brengen wanneer deze gereed waren. Grünfeld: “VEMW is altijd verklaard tegenstander geweest van deze manier van kosten vergoeden. In de berekening van het redelijk rendement van TenneT zit dit risico namelijk al opgenomen. Een normaal bedrijf kan ook niet de kosten van een investering alvast in rekening brengen bij toekomstige klanten alvorens deze operationeel is. Wat ons betreft is het van tweeën één: als de risico’s nagenoeg verdwijnen voor TenneT dient dit ook in de toegestane risicopremie verdisconteerd te worden”.


Verschillen EHS en HS
ACM en TenneT zijn in 2015 overeengekomen dat de kosten van toekomstige interconnectoren, worden opgenomen in de tarieven. Daar staat tegenover dat de opgepotte en toekomstige veilinggelden ingezet worden om de tarieven te verlagen. Dit jaar wordt 174 miljoen euro ingezet voor tariefverlaging. Hierdoor dalen de tarieven op EHS met gemiddeld 17% en stijgen de HS tarieven met 10% minder dan anders noodzakelijk was geweest. Grünfeld: “We zien elk jaar grote verschillen ontstaan tussen de tarieven voor EHS en HS. Soms stijgt het tarief voor EHS fors en dalen de HS tarieven terwijl in een ander jaar het weer precies omgekeerd kan zijn. Dit versterkt het zogenaamde ‘rollercoaster’ effect. Wij zijn voornemens om de toezichthouder te vragen om na te gaan of een andere verdeling van kosten en inkomsten over de twee netvlakken mogelijk is om deze ongewenste verschillen beperkt te houden”.


Zienswijze
Representatieve organisaties zoals VEMW kunnen namens hun leden een zienswijze indienen op het tariefvoorstel van TenneT. De ACM moet in de tariefbesluiten rekening houden met die zienswijzen. Wij roepen alle VEMW leden dan ook op om het tariefvoorstel van Tenet te bestuderen en opmerkingen aan ons te sturen zodat we die kunnen meenemen in onze zienswijze. Leden kunnen hun zienswijze en opmerkingen tot aanstaande dinsdag 22 november aan VEMW doorgeven.


Bron: VEMW, 15 november 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina