27 oktober 2016

VEMW overzicht tariefvoorstellen 2017 RNBs

Onacceptabele precarioheffing gemeenten treft afnemers!

De voorstellen voor de regionale nettarieven 2017 laten grote verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. De tariefvoorstellen voor regionaal gastransport stijgen over de gehele linie. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de doelmatigheidsfactor en een eenmalige ‘one-up’ correctie per 2017, die ertoe moeten leiden dat alleen de efficiënte kosten van de netbeheerder worden vergoed via de tarieven. De tarieven voor regionaal elektriciteitstransport dalen bijna allemaal. Ook hier is de nieuwe x-factor en eenmalige ‘one-off’ een belangrijke veroorzaker. Grote uitzondering is Liander met fors stijgende tarieven. Dat blijkt uit de tariefvoorstellen van de regionale stroom- en gasnetbeheerders voor 2017 die toezichthouder ACM heeft gepubliceerd. VEMW heeft voor haar leden weer een overzicht van de voorstellen gemaakt.

Precarioheffing netbeheer
Terwijl de tariefvoorstellen voor het elektriciteitstransport van de meeste regionale netbeheerders dalen met zo’n 5 tot 6 procent, laat Liander een tariefstijging zien van 7 procent. De gastransporttarieven van Liander en Stedin stijgen zelfs rond de 20 procent. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij maken ons grote zorgen over het snel groeiende gebruik van precario als nieuwe inkomstenbron van gemeenten. Precario is een verkapte belasting voor het gebruik van de ondergrond. In totaal heffen de gemeenten alleen al op de elektriciteitsnetten van Liander al meer dan 140 mln euro, en dat vinden wij ronduit onacceptabel. Duidelijk is dat ook een aanpassing van de wet de snelle stijging van de precarioheffingen niet tegenhoudt. Er komt waarschijnlijk een overgangstermijn van tien jaar voor alle gemeenten die voornemens waren om in 2016 precario te heffen. VEMW heeft gepleit voor een overgangstermijn van maximaal vijf jaar met een bevriezing op het 2015-niveau.”

Transparantie
Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Ook zijn de tariefvoorstellen onvoldoende transparant. Zeker gelet op de – wederom - grote verschillen in de tariefvoorstellen die lastig te herleiden zijn. Afnemers van diensten van netbeheerders mogen enkel tarieven in rekening gebracht krijgen die een afspiegeling zijn van werkelijk gemaakte kosten mits die op economisch verantwoorde en efficiënte wijze zijn uitgevoerd. Sommige netbeheerders kennen geen onderscheid meer tussen distributie en transport, waardoor naast de tarievenmandjes MS Transport en MS Distributie nu ook een mandje MS wordt toegepast. Onder het netvlak LS worden allerlei typen aansluitingen ondergebracht met een onduidelijke terminologie. Daarnaast is het lastig en vervelend dat de tariefvoorstellen van de landelijke netbeheerders niet gelijktijdig zijn gepubliceerd. Onbekend is immers welke kosten van het landelijke transport mogen worden doorberekend door de regionale netbeheerders in hun tarieven aan de aangeslotenen op een regionaal distributienet” .

Zienswijze tariefvoorstellen
Representatieve organisaties zoals VEMW kunnen namens hun leden een zienswijze indienen op de tariefvoorstellen. De ACM moet in de tariefbesluiten rekening houden met die zienswijzen. Wij roepen alle VEMW leden dan ook op om grote verschillen en onduidelijkheden bij ons te melden zodat we die kunnen meenemen in onze zienswijze. Leden kunnen hun bevindingen tot 4 november aan de beleidsadviseurs van VEMW doorgeven. ACM publiceert naar verwachting half november de tariefvoorstellen van landelijke netbeheerder TenneT. De GTS tariefvoorstellen zijn vertraagd door nader onderzoek en zullen pas begin 2017 gepubliceerd worden.

Overzicht tarieven gas
Overzicht tarieven elektriciteit

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 27 oktober 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina