27 oktober 2016

Initiatiefnota D66 geen bijdrage aan koolstofarme energievoorziening

D66 wil besparingsverplichting voor energie-intensieve industrie

Alle investeringen gericht op energiebesparing in de energie-intensieve industrie die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen zouden verplicht moeten worden. Dat stelt D66 in een initiatiefnota. VEMW ziet de initiatiefnota niet als een structurele bijdrage aan een koolstofarme energievoorziening.

Initiatiefnota
D66 heeft een Initiatiefnota opgesteld onder de titel ‘geen woorden, maar daden en energie besparen’ met voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie. D66 stelt dat de energie-intensieve industrie achter loopt. Daarom stelt zij voor dat investeringen in energiebesparing die zich binnen vijf jaar terugverdienen verplicht moeten worden. Hierbij gaat het om maatregelen met betrekking tot energiegebruik die geen directe invloed hebben op de eigen broeikasgasemissies omdat die al onder het emissiehandelssysteem vallen. De bedrijven moeten elke vier jaar een energie-audit uitvoeren. Het is volgens de initiatiefnemer makkelijker en efficiënter om grote hoeveelheden energie te besparen in de industrie dan om extra maatregelen te nemen bij huishoudens. Opmerkelijk is dat D66 met haar initiatief komt terwijl gesprekken tussen VNO-NCW en de minister nog niet zijn afgerond.

Structurele veranderingen
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Energie-intensieve bedrijven hebben door hun kostenstructuur een natuurlijke prikkel om te komen tot energiebesparing. Benchmarkstudies laten zien dat veel energie-intensieve bedrijven in Nederland tot de top van de wereld behoren in hun sector als het gaat om energie-efficiëntie. De doelmatigste manier van energiegebruik is gelegen in het – waar mogelijk - vermijden van dat gebruik. De praktijk laat zien dat energiebesparingsprojecten zeer complex zijn omdat ze ingrijpen in zaken als productieprocessen en –logistiek met consequenties voor vergunningen en risico’s ten aanzien van resultaten, opbrengsten, kosten e.d. De Energie Efficiency Plannen (EEP) die bedrijven elke vier jaar opstellen in het kader van het MEE-convenant laten dit ook zien. Wij juichen in principe iedere ondersteuning om tot verdere besparing te komen toe als het een toegevoegde waarde heeft. En dat betwijfelen we ten aanzien van de Inititiatiefnota van D66. De propositie die VEMW in juni onder de titel ‘samen op weg naar minder’ heeft gepresenteerd laat zien dat de vele relatief kleine investeringen in verdere optimalisatie van processen en producten niet noodzakelijk gaat leiden tot een grote sprong naar een koolstofarme energievoorziening. Daarvoor zijn structurele veranderingen nodig: in technische innovatie, in kennis, in regulering, organisatie en investeringsklimaat. Daar helpt deze initiatiefnota van D66 niet bij.”

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 26 oktober 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina