14 oktober 2016

Toekomstige financiering voor duurzaam en doelmatig waterbeheer

VEMW publiceert visie op toekomstige financiering waterbeheer

Aanpassingen in de financiering moeten ten dienste staan van een duurzamer en doelmatiger waterbeheer.  Dit stelt VEMW in haar visie op de toekomstige financiering van het waterbeheer. Met deze visie levert VEMW namens de zakelijke watergebruikers een bijdrage aan de door de minister van I&M geëntameerde discussie over de toekomstige financiering. Deze moet eind dit jaar uitmonden in gedragen verbetervoorstellen. In haar visie presenteert VEMW zeven aanbevelingen voor de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer.

Volgens VEMW zijn ingrijpende wijzigingen niet nodig. De huidige financiering kent immers geen grote tekortkomingen. Bovendien is nog onvoldoende duidelijk hoe de kosten van het waterbeheer zich zullen ontwikkelen. Toch zijn er volgens VEMW wel degelijk knelpunten die op korte termijn moeten worden aangepakt, óók door aanpassing van de financiering. De belasting van het oppervlaktewater door diffuse bronnen, de onnodige zuivering van schoon hemelwater op de RWZI en het gebrek aan prikkels voor een duurzame en doelmatige verwerking van bedrijfsmatig afvalwater zijn voorbeelden van knelpunten die een duurzaam en doelmatig waterbeheer aantoonbaar in de weg staan. 


VEMW vindt dat de overheid net als bij het Deltaprogramma moet kiezen voor een adaptieve aanpak. Dat houdt in dat maatregelen pas worden genomen als het echt nodig is. Zo’n aanpak vraag om een uitvoeringsagenda die voldoende ruimte biedt om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. VEMW vindt voorts dat eventuele maatregelen aantoonbaar moeten leiden tot milieurendement ofwel tot minder emissies en minder of efficiënter gebruik  van zoetwater en grondstoffen. Nieuwe of hogere waterheffingen hebben niet of nauwelijks effect. Ze vormen juist een drempel voor bedrijven om te investeren in verduurzaming. Immers: de euro’s die het bedrijf beschikbaar heeft kunnen maar één keer worden uitgegeven. Samenwerking tussen waterbeheerders en watergebruikers is volgens VEMW effectiever. Doordat de overheid volop inzet op het inzichtelijk maken van vraag en aanbod van zoetwater ontstaan er uitstekende mogelijkheden voor afspraken tussen beheerders en gebruikers over het gebruik van zoetwater. Ook de Delta-aanpak waterkwaliteit biedt goede mogelijkheden voor samenwerking. 

Het is te gemakkelijk om maatregelen in te zetten die alleen de watergebruikers raken. VEMW vindt dat ook de overheid een bijdrage moet leveren aan de toekomstige financiering. Dit kan door actief te blijven sturen op een doelmatiger beheer én door innovaties mogelijk te maken, bijvoorbeeld op het gebied van dijkversterking, nieuwe zuiveringstechnologieën en  professionalisering van het databeheer. Verbetering van de doelmatigheid is verder mogelijk door het verbeteren van het (onafhankelijk) toezicht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Tummers, directeur Water (0348 48 43 52). 

Bron: VEMW, 14 oktober 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina