6 juli 2016

Duurzame energie vraagt om aanpassing regelgeving

Markt kan fluctuerende stroomvoorziening opvangen door te flexibiliseren

Vanwege de toename van duurzame energie veranderen de vraag- en aanbodpatronen op het elektriciteitsnet. De marktregels voor de elektriciteitsvoorziening moeten daarop aangepast worden. Op 30 juni jl. werden concrete aanbevelingen daaromtrent, samengevat in het rapport ‘Markt en Flexibiliteit’, overhandigd aan plaatsvervangend directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken, Birgitta Westgren. Het rapport, resultaat van een samenwerking tussen VEMW, Netbeheer Nederland, TenneT, Energie-Nederland, Eneco, APX (EPEX SPOT), de Universiteit van Amsterdam en CE Delft, beoogt een bijdrage te leveren aan de Energieagenda voor de energietransitie.

Het rapport behandelt welke behoefte aan flexibiliteit te verwachten is en hoe die behoefte ingevuld kan worden. Onder meer door de inzet van windturbines, zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s zullen veel meer fluctuaties in de stroomvoorziening gaan ontstaan. Om deze fluctuaties op te vangen is het nodig dat de flexibiliteit van zowel stroomproductie,  -vraag en -opslag flink gaan toenemen. Zakelijke energiegebruikers kunnen hieraan bijdragen door hun productieprocessen te flexibiliseren, maar lopen hierbij nog tegen veel barrières aan. Om die barrières weg te nemen moeten marktregels worden aangepast. Deze aanpassingen zijn volgens de samenstellers van het rapport nodig om vanaf 2023 slim om te gaan met het forse aandeel (45%) duurzame elektriciteitsproductie en de toenemende vraag door warmtepompen en elektrische auto’s.

Zo moet het bijvoorbeeld makkelijker worden om als zakelijke gebruiker meer stroom te gebruiken op momenten van overschot. Hiervoor dient de toegang tot de markt voor flexibiliteit te worden verbeterd, moeten product- en ingangseisen om flexibiliteit te leveren neerwaarts worden bijgesteld  en moet informatie over de toestand van het systeem beter worden aangeboden. VEMW pleit voor een faciliterend netwerktarief, en het wegnemen van fiscale barrières. De overheid dient er zorg voor te dragen dat er een energiesysteem ontstaat waar bedrijven hun eigen en maatschappelijke kosten kunnen beïnvloeden door het helpen van het systeem.

De hoofdrapportage ‘Markt en flexibiliteit’ biedt een overzicht van de belangrijkste constateringen. Deze is in te zien via de website van VEMW. Het achtergrondrapport wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.

Bron: VEMW, 6 juli 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina