22 juni 2016

EC: waterhergebruik door industrie lokaal maatwerk

ECpresenteert richtlijnen voor hergebruik gezuiverd afvalwater

Waterhergebruik door de industrie kan een deel van de oplossing zijn als de waterbeschikbaarheid in een gebied onder druk staat. Het is echter niet nodig om dit via sturende Europese wet- en regelgeving af te dwingen. Dit blijkt uit richtlijnen[1] van de Europese Commissie inzake  hergebruik van gezuiverd afvalwater die onlangs zijn voorgelegd aan de Europese waterdirecteuren. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van de richtlijnen.

Met de publicatie van de richtlijnen geeft de Commissie aan hoe, aan de hand van negen stappen,  waterhergebruik kan worden geïntegreerd in bestaande (water)plannen als bijvoorbeeld de stroomgebiedbeheerplannen. Daarmee krijgen lidstaten handvatten om met waterhergebruik  aan de slag te gaan. De richtlijnen maken duidelijk dat waterhergebruik door de industrie lokaal maatwerk blijft.

De Commissie kondigt verder aan dat zij gestandaardiseerde minimum kwaliteitseisen wil ontwikkelen voor hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw (irrigatie) en voor kunstmatige aanvulling van grondwaterlichamen. Zij ziet geen heil in de ontwikkeling van dergelijke eisen voor industrieel gebruik: industriële processen en producten in verschillende sectoren stellen specifieke en zeer uiteenlopende eisen aan de kwaliteit van het water, aldus de Commissie. Voorts geeft de Commissie aan dat bij afwegingen omtrent waterhergebruik in de industrie niet alleen naar water moet worden gekeken maar ook naar bijvoorbeeld de energetische effecten van waterhergebruik.

Relevant voor de industrie is dat de Commissie waterhergebruik wil betrekken in de zogenaamde Best Available Techniques Reference Documents (BREFs).  Deze documenten worden toegepast door het bevoegd gezag bij het beoordelen van vergunningsaanvragen van bedrijven. In de komende periode zal de Commissie bezien hoe waterhergebruik in deze documenten kan worden meegenomen.

Bron: VEMW, 17 juni 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina [1] CIS Guidelines on Integrating Water Reuse in Water Planning and Management in the context of the WFD, 25 may 2016