17 juni 2016

ACER: Toezichthouders moeten onafhankelijk zijn

Energiemarkten kunnen niet zonder adequaat toezicht

Nationale toezichthouders moeten onafhankelijk zijn en over voldoende middelen beschikken om hun taak goed uit te kunnen voeren. Dat is van belang om de energiemarkten goed te kunnen laten functioneren. Dat stelt ACER, de Europese toezichthouder op de elektriciteits- en gasmarkt, die nadrukkelijk ook streeft naar regulatoire samenwerking op Europees niveau. Ook in Nederland staat het markttoezicht en de rechtsbescherming van consumenten onder druk.

De nationale toezichthouders hebben zich september 2015 reeds gecommitteerd aan het realiseren van 200 fte om het werk van ACER te ondersteunen. Maar, stelt ACER in lijn met aanbevelingen van de Europese Accreditatieraad, er is meer nodig om de uitdagingen rond de regulering van de energiemarkten het hoofd te bieden. Onafhankelijkheid ten opzichte van de lidstaten, netbeheerders en marktspelers is daarbij cruciaal om de markt goed te laten functioneren en de voorzieningszekerheid te borgen. En een commitment is pas effectief wanneer die ook wordt omgezet in daden, want anders komt de regulatoire onafhankelijkheid ook in het geding.

Ook in Nederland staat het markttoezicht en de rechtsbescherming van consumenten – huishoudelijk en zakelijk -  onder druk. Deze vrijdag houdt Prof. dr. Saskia Lavrijssen haar inaugurele rede als hoogleraar ‘Economic Regulation and Market Governance of Network Industries’ aan het Tilburg Law and Economics Center (TILEC). Zij doet onderzoek naar de vraag of de rol, de positie en de rechten van consumenten in de energiesector voldoende gewaarborgd zijn. Volgens Lavrijssen zijn procedurele innovaties nodig voor de verbetering van de inspraak, participatie en rechtsbescherming van de energieconsumenten ten aanzien van energiereguleringsbesluiten van toezichthouder ACM die hun belangen raken inzake een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. 


Bron: VEMW, 17 juni 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina