19 mei 2016

Minister Kamp dreigt met wettelijke verplichting energiebesparing

Realisatie Energieakkoord vraagt realisme en pragmatisme

Zonder wettelijke verplichtingen worden de doelstellingen die in 2013 zijn afgesproken in het Energieakkoord voor Duurzame Groei, niet gehaald in 2020. Dat concludeert de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Minister Kamp besluit dit najaar over de inzet van alternatieve maatregelen. VEMW is bezorgd over deze ontwikkeling en pleit voor realisme bij de uitvoering van het Energieakkoord met het oog op het drastisch verlagen van de CO2-uitstoot van Nederland.

Eind 2013 is het Ser Energieakkoord voor Duurzame Energie afgesloten, waarin afgesproken is om in 2020 14 procent en in  2023 16 procent  van de energiebehoefte op te wekken met hernieuwbare bronnen (zon, wind, biomassa, e.d.). Daarnaast moet 100 PJ bespaard worden op het energiegebruik, met een extra inspanning van de energie-intensieve industrie van 9 PJ. De afspraken zouden op basis van inspanningen van alle betrokken partijen - overheid, bedrijfsleven en NGO’s - tot stand moeten komen.

Volgens de Nationale Energieverkenning (december 2015) wordt in 2020 12,4 procent hernieuwbare energie en 55 PJ energiebesparing gerealiseerd op basis van de bekende maatregelen. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Kamp (EZ) aan dwingender en verplichtender op te moeten treden. Hij noemt de datum van 1 oktober 2016 om te ‘besluiten over de inzet van alternatieve maatregelen'. VNO-NCW zegt zich volledig te committeren aan uitvoering van de afspraken, maar de overheid verzuimt om over de brug te komen met faciliterende maatregelen om de extra 9 PJ energiebesparing in de industrie te realiseren.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Voor het realiseren van de doelen uit het Energieakkoord moet alles uit de kast gehaald worden. Dat is geen kwestie van een handtekening zetten en de bal gaat rollen. Bedrijven ontwikkelen concrete plannen en projecten, en hebben vervolgens de goedkeuring van hun aandeelhouders nodig om deze te realiseren. Voor de internationale energie-intensieve bedrijven betreft dat in meerderheid besluitvormers zonder enige band met Nederland. Bedrijven hebben daarom de overheid nodig om tot plannen te komen die kunnen worden uitgevoerd. Deze realiteit verdient de aandacht willen de 2050 doelstellingen van een nagenoeg koolstofvrije economie realiteit worden. Op 16 juni zullen we een 10-punten plan presenteren om invulling te kunnen geven aan die doelstelling voor de energie-intensieve industrie. Het doel en de wil is er. Het is zaak om in de energievoorzieningsketen ook realisme en  pragmatisme aan de dag te – blijven - leggen. ”

Meer informatie kunt u hier vinden.
Bron: VEMW, 19 mei 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina