8 april 2016

Energiedialoog: samen in de keten het ‘Pyroceen’ uit

Uitdaging hoe fossiel hernieuwbaar in zadel kan helpen

Gisteren is gelijktijdig in Rotterdam, Leeuwarden en Eindhoven de Energiedialoog van start gegaan. Doel is in een periode van drie maanden door een breed maatschappelijke dialoog te komen tot een beleidsagenda voor het energie- en klimaatbeleid na 2023. Dan loopt het in 2013 afgesloten SER Energieakkoord voor Duurzame Groei

 af. Een belangrijke fase in de transitie naar een koolstofarme energievoorziening in 2050. Daarbij is niet langer de brandstofmix maar de CO2-emissiereductie leidend. VEMW levert een actieve bijdrage aan de dialoog.

Fossiel
Ondernemer en visionair Arash Aazami luidde het gezelschap samen het ‘Pyroceen’ uit, de fase van de industriële revoluties die letterlijk en figuurlijk gestookt zijn op fossiele brandstoffen. Met een toekomst voor de industrie, waarbij volgens de CEO van het Havenbedrijf Rotterdam Castelein de uitdaging ligt in het gebruiken van de fossiele brandstoffen én de kennis en expertise van economisch en door industriebeleid gedreven waardeketens om een hernieuwbare energievoorziening te creëren: én-én-beleid.

Uit de gevoerde dialoog kwam naar voren dat de aandacht in de transitie niet eenzijdig mag blijven liggen bij hernieuwbare elektriciteit. De meeste primaire energie zit in onze warmtebehoefte, en ook die moet verduurzaamd worden. Een silver bullet is er daarbij niet. Alle opties zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken. Dé uitdaging is samenwerking in waardeketens, die nieuwe organisatievormen vereist, alsmede flexibiliteit in de voorzieningen met combinaties van lokale en centrale oplossingen (‘juistschaligheid’) en een hybride energiesysteem, en het overbruggen van de tijdsperiodes van de transitie die ieder hun eigen dynamiek kennen.

Prioriteiten
Een van de eerste prioriteiten is volgens de CEO van TNO De Krom het incorporeren van de transitiebehoeften in de nationale wetenschapsagenda. Volgens Castelein niet snel daarna gevolgd door acteren: niet wachten tot het toekomstbeeld helemaal uitgekristalliseerd is. Acteren met een ‘coalition of the willing’. Het beleid van het ministerie van EZ, de initiator van de Energiedialoog en de opsteller van de beleidsagenda, zal volgens Mark Dierikx niet gericht zijn op afdwingen maar op ondersteuning van het proces om te komen tot een koolstofarme energievoorziening in 2050.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “er ligt een immense uitdaging, omdat  de energietransitie veel meer vraagt dan incrementele verbeteringen van bestaande processen. Er is een trendbreuk nodig, met  vernieuwing van productieprocessen, producten en waardeketens. Wij zijn met onze achterban de discussie gestart om scherp te krijgen welke bijdragen mogelijk zijn en wat voor randvoorwaarden voor de realisatie nodig zijn. Hiermee  leveren we een actieve bijdrage aan de dialoog.”

Meer informatie kunt u hier vinden. 

Bron: VEMW, 8 april 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina