17 maart 2016

Betere afbakening rolverdeling noodzakelijkheidstoets netinvesteringen nodig

Minister scherpt toetsingskader na zomer aan

Minister Kamp heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven na de zomer te komen met een wetsvoorstel om de huidige rolverdeling tussen de betrokken partijen (ministeries van Economische Zaken en Financiën, toezichthouder ACM en de landelijk netbeheerders) duidelijker af te bakenen en de toetsingsprocedure te verbeteren. VEMW kijkt met belangstelling uit naar het wetsvoorstel. De voorgenomen investeringen van TenneT bedragen miljarden en van GTS honderden miljoenen euro’s. Het belang van de doelmatigheid van de investeringen is voor netgebruikers groot omdat zij de kosten decennialang moeten betalen.

De Algemene Rekenkamer heeft ruim een jaar geleden vastgesteld dat er onvoldoende gecontroleerd wordt of netuitbreidingen van landelijk netbeheerder TenneT echt noodzakelijk zijn. De procedure werkt als volgt. De landelijk netbeheerders TenneT en GTS melden een grote of bijzondere aanleg- of uitbreidingsinvestering bij de minister van Economische Zaken. Daaraan voorafgegaan is die investering al goedgekeurd door de aandeelhouder, het ministerie van Financiën namens de Staat. De minister van EZ toetst vervolgens de gemelde investering op noodzaak in het licht van het belang van een duurzame, betrouwbare en efficiënte energievoorziening. Toezichthouder ACM adviseert de minister onder de huidige regelgeving  door toetsing van de voorgenomen investering aan het tweejaarlijkse Kwaliteits- en Capaciteitsdocument van de netbeheerder en het verlangen van een risico-analyse m.b.t. de investering.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Wij kijken met belangstelling uit naar het wetsvoorstel van de minister. Wij hebben meerdere malen vast moeten stellen dat de bestaande procedures netgebruikers onvoldoende houvast geven met betrekking tot het nut en de noodzaak van een investering, en dan met name het gebrek aan transparantie ten aanzien van project-alternatieven en de wijze waarop uit alternatieven een voorstel wordt gedaan. In de huidige procedure is de rol van de toezichthouder slechts een adviserende. De minister van Financiën heeft formeel geen rol in de procedure, maar drukt daar met zijn goedkeuring aan de investering van de netbeheerder wel een stempel op.  De aangepaste regeling zal moeten voldoen aan de Europese vereisten voor onafhankelijk toezicht, en dat impliceert ons inziens dat de minister zich dient te onthouden van het beoordelen van nut, noodzaak en doelmatigheid van elke investering omdat die taak exclusief is toebedeeld aan de nationale toezichthouder, en dat is de ACM.”

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 17 maart 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina