15 maart 2016

Compensatieregeling indirecte emissiekosten ETS opengesteld

Budget 2016 bedraagt 50 mln euro

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de aanvraagperiode voor de subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) opengesteld. De regeling van het ministerie van Economische Zaken (EZ) compenseert bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben als gevolg van de emissiehandel. Zij hebben te maken met concurrentie uit landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door ingeprijsde CO2-kosten. Het 2016 budget bedraagt  50 miljoen euro en wordt uitgekeerd over de kosten gemaakt in het voorgaande jaar, 2015. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 april 2016 om 17.00 uur.

De  eind 2014 gewijzigde regeling valt onder de Regeling Nationale EZ-Subsidies (RNES). Ondernemingen krijgen de subsidie in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Dan zijn alle gegevens beschikbaar die nodig zijn om de hoogte van de subsidie te bepalen. De hoogte van het subsidiebedrag wordt verminderd met het bedrag in euro dat overeenkomt met de indirecte emissiekosten ETS van 1.000 MWh. Dit bedrag wordt berekend overeenkomstig de formule die ook gehanteerd wordt voor het berekenen van de hoogte van de subsidie met behulp van de fallback-efficiëntiebenchmark.

Vijftien bedrijfstakken komen in aanmerking voor compensatie. Dit zijn onder andere producenten van aluminium, staal, kunstmest, papier- en kunststoffen uit de energie-intensieve industrie die deelnemen aan het MJA-3 convenant (Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2020) of het MEE-convenant (Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen).

Aanvragen kunnen ingediend worden via MIJNRVO.nl. De RVO hanteert een beoordelingstermijn van 13 weken, waarin zij de aanvraag controleert op volledigheid en juistheid van de gegevens. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet een onderneming de jaarlijkse monitoringsrapportage MJA/MEE die bij de RVO is ingediend én een positief advies dat de RVO heeft afgegeven op het door de onderneming ingediende energie-efficiëntieplan (EEP) overleggen. Daarmee wordt beoogd ondernemingen een grotere prikkel te geven om daadwerkelijk te investeren in energiebesparingsmaatregelen.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 15 maart 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina