3 maart 2016

BRZO-bedrijven aan de slag met overstromingsscenario’s

SEVESO III richtlijn verplicht bedrijven tot opstellen hoogwaterplannen

Bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen moeten voor 1 juni 2016 laten zien dat zij zijn voorbereid op een overstroming. Dit vloeit voort uit de inwerkingtreding van het BRZO 2015 per 1 juni 2015. Dit besluit komt in de plaats van het BRZO 1999. Daarmee is in Nederland de Europese SEVESO III richtlijn geïmplementeerd. De verplichting tot het uitwerken van overstromingsscenario’s geldt alleen voor BRZO-bedrijven die onder de hoge drempelwaarde vallen ofwel de zogenaamde Veiligheidsrapportageplichtige bedrijven.

Natuurlijke oorzaken
De Europese SEVESO III-richtlijn verplicht BRZO-bedrijven om in de bedrijfsvoering aandacht te besteden aan veiligheidsaspecten. Nieuw is dat de bedrijven nu ook rekening moeten houden met risico’s in verband met ‘natuurlijke oorzaken’ zoals aardbevingen en overstromingen. Bedrijven hebben tot 1 juni 2016 de tijd om hier invulling aan te geven omdat dan de overgangstermijn van de SEVESO III-richtlijn verloopt.

Veiligheidsrapport
In bijlage 2 van het BRZO is verwoord wat van de bedrijven wordt verwacht ten aanzien van de inhoud van het veiligheidsrapport. In dit rapport dienen rampscenario’s te worden uitgewerkt. Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat moet worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Voor wat betreft overstromingen houdt dit in dat bedrijven moeten onderzoeken of overstromingen mogelijk zijn, wat de gevolgen zijn en welke maatregelen mogelijk zijn om overstromingen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.  In PGS 6 (bevat aanwijzingen voor de implementatie van het BRZO) staat op welke wijze invulling gegeven kan worden aan overstromingsscenario’s.

Buitendijks
Voor de bedrijven in Europoort zijn weinig problemen te verwachten. Deze bedrijven liggen namelijk allemaal buitendijks. Een uitzondering zijn de bedrijven in de laag gelegen buitendijkse delen van Maassluis-Vlaardingen (Wilhelminahaven) en Schiedam-Rotterdam (Maasboulevard) waar door hoge waterstanden kaden jaarlijks enkele keren kunnen onderlopen.

De Rijksoverheid is momenteel doende met de ontwikkeling van beleid om de hoogwaterplannen van de bedrijven vanaf juni 2016 te kunnen toetsen. Daarbij wordt aangesloten bij  het Nationale Deltaprogramma. DCMR Milieudienst Rijnmond meldt dat er naar aanleiding van orkaan Katrina in New Orleans veel onderzoek is verricht naar de schade die de industrie daar geleden heeft. Dat heeft eerder geleid tot nieuw EU en provinciaal beleid voor de inrichting van buitendijkse gebieden. Tot concrete regels voor de bedrijven is het echter nog niet gekomen. De eisen aan de veiligheidsrapportageplichtige BRZO-bedrijven zijn de eerste.

Bedrijven die meer willen weten over het risico op wateroverlast kunnen onder andere gebruik maken van de risicokaart. Deze kaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in de omgeving.

Bron: VEMW en Waterforumonline

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina