19 februari 2016

Spoedwet windenergie aangenomen door Kamer

Kamp en Kamer hebben de wind eronder!

Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer gisteren ingestemd met het nieuwe Wetsvoorstel

‘tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord’ van minister Kamp (Economische Zaken). Kamp wil het voorstel – een aanpassing van de bestaande Elektriciteitswet 1998 - per 1 april laten ingaan om vertraging in de realisatie van windenergie op zee maar ook op land in te dammen. De Eerste Kamer is nu aan zet om dit mogelijk te maken.

Het wetsvoorstel leidt tot een aanpassing van de Elektriciteitswet 1998 en beoogt met de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op de Noordzee en versnelling van de realisatie van windenergie op land invulling te geven aan het Energieakkoord voor Duurzame Groei. De doelstelling uit dit akkoord om in 2023 16 procent duurzame energie te realiseren rust in belangrijke mate op de uitwerking van de afspraken ten aanzien van wind op zee en wind op land. De realisatie van 3.450 MW windenergie op zee dreigde vertraging op te lopen door het sneuvelen van het wetsvoorstel STROOM op 22 december 2015 in de Eerste Kamer.

Het Wetsvoorstel ‘tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord’ biedt de mogelijkheid om TenneT aan te wijzen als netbeheerder van het net op zee. Dat net is nieuw en daarmee ook de taak voor het beheer daarvan. Het voorstel biedt een daarbij passend reguleringskader en geeft zekerheid aan windparkontwikkelaars over de aansprakelijkheid voor schade door vertragingen en storingen. Daarnaast is in het Wetsvoorstel een versnelling van de aansluitprocedure, een verbetering van de provinciale coördinatieregeling en een gedoogplicht opgenomen voor de realisatie van wind op land.

Een Amendement om de Wet te beperken tot wind op zee, omdat aanpassingen in wind op land een zorgvuldiger behandeling zouden vragen en een meer integrale benadering, is verworpen. Ook een amendement waarmee de Belemmeringenwet niet van toepassing verklaard zou moeten worden op windparken op land  van minstens 5 MW kon niet rekenen op een meerderheid. Het Wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer en wordt naar verwachting in maart door de Senaat behandeld.

Meer informatie kunt u hier vinden. 

Bron: VEMW, 19 februari 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina