9 februari 2016

Provincies aan de slag met bescherming industriële grondwaterwinningen

Provincie-overstijgende belangen vragen om landelijke kaders in Structuurvisie Ondergrond

Provincies gaan gerichter invulling geven aan de bescherming van grondwaterwinningen voor menselijke consumptie die niet tot de openbare drinkwatervoorziening behoren. Daartoe behoren onder meer de winningen van voedings- en genotmiddelenbedrijven. Deze bedrijven gebruiken grondwater voor de productie van levensmiddelen, bier en frisdrank. Voor deze winningen bestaat geen specifiek beschermingsbeleid zoals dat wel bestaat voor winningen voor de openbare drinkwatervoorziening. Bescherming van industriële winningen voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld tegen verontreiniging, is essentieel om de kwaliteit van de grondstof en daarmee de volksgezondheid op langere termijn te kunnen waarborgen.

De provincies hebben afgesproken om gedurende twee jaar ervaring op te doen met een uniforme werkwijze die ruimte laat voor maatwerk. Daarmee willen zij invulling geven aan de Europese Kaderrichtlijn Water (Krw) die bescherming van kwetsbare objecten verplicht stelt. De Krw maakt geen onderscheid tussen grondwater voor de drinkwatervoorziening en grondwater voor de levensmiddelenindustrie.  De werkwijze is een hulpmiddel om te komen tot afspraken over bescherming tussen de ondernemer en het bevoegd gezag.

Bescherming van industriële winningen voor menselijke consumptie is niet helemaal nieuw. In een aantal provincies, zoals bijvoorbeeld Noord-Brabant en Limburg, is er reeds ervaring mee opgedaan. Nieuw is dat dit nu provincie breed op de agenda staat én dat de provincies het nu op een uniforme wijze gaan doen.  Grondwater vertegenwoordigt in Nederland een hoge economische waarde: bedrijven die actief zijn in de voedings- en genotmiddelenindustrie verschaffen werk aan zo’n 134.000 personen en realiseerden in 2014 een bruto toegevoegde waarde van €13,9 miljard[1].

VEMW is verheugd dat de bescherming van industriële winningen voor menselijke consumptie een impuls krijgt maar wijst er tegelijkertijd op dat er meer nodig is. Directeur Water Roy Tummers van VEMW: “het is goed en noodzakelijk dat provincies er meer aandacht voor hebben. Het is nu echter zaak dat zij concrete stappen gaan zetten. Vanwege de grote maatschappelijke, economische en provinciegrens-overstijgende belangen moet nu ook de Rijksoverheid zijn verantwoordelijkheid nemen.  Daartoe moet het Rijk in de Structuurvisie Ondergrond duidelijke en bindende kaders meegeven aan de provincies daar waar het gaat om bescherming van industriële grondwaterwinningen voor menselijke consumptie. Dit is van groot belang gezien de toenemende drukte in de ondergrond”.

[1] Bron: Monitor Levesmiddelenindustrie (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie, 2015)

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 9 februari 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina