23 december 2015

Senaat trekt roekeloos stekker uit STROOM …

… en brengt daarmee toekomstige stroomvoorziening in gevaar

Het wetsvoorstel STROOM, dat beoogt de energievoorziening in Nederland te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren is gisteren met één stem (!) verschil getorpedeerd door de Senaat in een harde confrontatie tussen een gelegenheidscoalitie van onder meer CDA, PVV en SP enerzijds en Minister Kamp (EZ) namens het Kabinet anderzijds. De senatoren van genoemde partijen hadden er voor kunnen kiezen om het wetsvoorstel op grond van wetskwaliteit af te wijzen, maar kozen voor een sinds 2008 bestaand onderdeel van de wet, het zogenaamde groepsverbod. Gevolgen: het vertrouwen in een consistente overheid neemt af, de toekomstige stroomvoorziening wordt in gevaar gebracht, er treedt ernstige vertraging en mogelijk kostenverhoging op bij de bouw van windparken op zee en bij de uitvoering van het Ser-Energieakkoord.

In het wetsvoorstel STROOM worden de bestaande Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet samengevoegd en is een aantal bepalingen opgenomen die de verduurzaming van onze stroomvoorziening moet versnellen. Zo bevat het wetsvoorstel mogelijkheden voor het uitvoeren van experimenten en krijgt landelijk netbeheerder TenneT de wettelijke verplichting om een netwerk op zee te ontwikkelen. Dat laatste vloeit rechtstreeks voort uit het Ser-Energieakkoord, waarin is afgesproken dat een fors aandeel van de groei van duurzame elektriciteitsproductie moet komen van wind op zee.

Een meerderheid van de Senaat eiste met een motie van de SP stopzetting van het zgn. groepsverbod.  Dit wetsartikel uit 2008 verplicht energiebedrijven hun netwerken af te splitsen van overige commerciële activiteiten zoals productie van stroom en gas, handel en levering. Alle Nederlandse energiebedrijven voldoen al jaren aan deze verplichting met uitzondering van twee bedrijven uit de Zuidwesthoek van Nederland, Eneco en Delta. Deze bedrijven kregen na jarenlange juridische procedures dit jaar van de Hoge Raad te horen dat hun verweer tegen splitsing ongegrond is. Daarop besloot de toezichthouder ACM om ook deze laatste twee ongesplitste bedrijven te verplichten zich aan de wet te houden.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is ronduit bizar dat de Senaat met de eis voor stopzetting van het groepsverbod nu bereikt dat én het wetsvoorstel van de tafel is, én door het terugvallen op de bestaande wetten datzelfde groepsverbod uitgevoerd moet worden. Wat ze ook bereikt hebben is onzekerheid over de realisatie  van de breed gesteunde en tot consistentie leidende afspraken in het Ser-Energieakkoord. Om 14 procent duurzame energie in 2020 mogelijk te maken is onder meer afgesproken dat TenneT stopcontacten op zee realiseert, die snelle en efficiënte aansluiting van nieuwe windparken mogelijk maakt. Ik stel vast dat het vertrouwen in de overheid gisteren ernstig is beschadigd, de realisatieprojecten ernstig worden vertraagd en bij uitvoering vrijwel zeker tot extra kosten zullen leiden. De Senaat dient hiermee in geen enkele zin de burgers en bedrijven van ons land.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 23 december 2015

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina