16 december 2015

Belastingplan 2016: Tarieven Energiebelasting stijgen

Handig overzicht en rekenmodel beschikbaar voor leden

De Eerste Kamer heeft de afgelopen dagen het Belastingplan 2016 behandeld. Volgende week stemt de Eerste Kamer pas formeel over het plan maar naar verwachting is er voldoende steun voor de voorstellen. In het Belastingplan staan ook de wijzigingen van de Energiebelasting voor 2016. Ook de tarieven voor de Opslag Duurzame Energie zijn bekend. De totale lasten als gevolg van de Energiebelasting stijgen voor zakelijke energiegebruikers met ongeveer 5 á 6 procent. VEMW heeft de nieuwe tarieven voor 2016 voor u op een rij gezet en de VEMW rekentool EB en ODE  aangepast.

Energieakkoord
De stijging van de energiebelasting is een gevolg van het Energieakkoord. In ruil voor het sluiten van de 5 oudste kolencentrales is afgesproken dat de vrijstelling van de kolenbelasting voor elektriciteitsproductie weer wordt ingevoerd. De herinvoering van de vrijstelling brengt een belastingderving met zich mee van € 189 miljoen per jaar. In het Energieakkoord is vastgelegd dat dit wordt gedekt uit een verhoging van de energiebelasting die voor 50% neerslaat bij bedrijven en voor 50% bij huishoudens. Het kabinet heeft onderzocht hoe de lasten binnen deze beide groepen op een evenwichtige wijze kunnen worden verdeeld. Bij bedrijven is daarbij gekeken naar een evenwichtige verdeling over de bedrijven die met name aardgas gebruiken en de bedrijven die met name elektriciteit gebruiken. Daarbij is ervoor gekozen de lasten voor het bedrijfsleven zodanig te verdelen dat de lastenstijging van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie belastingschijven voor aardgas doorloopt ongeveer gelijk is aan de lastenstijging van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie belastingschijven voor elektriciteit doorloopt.

Schuif van elektriciteit naar aardgas
Bij de verdeling van de lasten van huishoudens is een belangrijk uitgangspunt de verhouding tussen de tarieven op aardgas en elektriciteit gelet op de energie-inhoud en de CO2-prestatie. Voor huishoudens is de belasting op elektriciteit verhoudingsgewijs veel dan hoger de belasting op aardgas. Tijdens de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer is er daarom voor gekozen de energiebelasting in de eerste schijf voor aardgas te verhogen en voor elektriciteit te verlagen. Ook is er bij de verdeling van de belastingderving als gevolg van de vrijstelling van de kolenbelasting voor gekozen om de kosten voor huishoudens te laten neerslaan bij aardgas. De verhouding tussen de belasting op aardgas en elektriciteit komt nu bij huishoudens beter in balans.

Rekentool Energiebelasting

VEMW heeft voor haar leden de veranderingen met betrekking tot de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) weer in een overzicht gezet en de VEMW Rekentool aangepast.  VEMW leden kunnen met het rekenmodel uitrekenen wat zij in 2016 betalen aan energiebelasting en ODE en tevens kunnen zij een vergelijking maken met voorgaande jaren. Hiermee kan snel inzicht verkregen worden in de gevolgen van het belastingplan. 

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 16 december 2015

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina