18 november 2015

Nog maar 2,5 week voor indienen eerste energie-audit!

Minister zegt bedrijven duidelijkheid en ondersteuning toe

Minister Kamp (EZ) zegt de Tweede Kamer toe om grootzakelijke energiegebruikers die niet deelnemen aan een energiebesparingsconvenant (MJA-3, MEE) en dientengevolge op 5 december a.s. hun eerste energie-audit moeten indienen bij het bevoegd gezag (gemeenten en provincies), te ondersteunen bij - en duidelijkheid te geven over - de uitvoering van die audit. Dat antwoordt de minister op vragen gesteld door Jan Vos (PvdA) over de verplichte energie-audit. VEMW is blij met duidelijkheid en ondersteuning van de minister, want veel zakelijke energiegebruikers weten niet waar ze aan toe zijn, zo bleek recent nog tijdens een VEMW Energielunch.

Op grond van artikel 8 van de Europese Richtlijn energie-efficiëntie (EED) zijn ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een omzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro per jaar, verplicht om vierjaarlijks een energie-audit op stellen; de eerste voor 5 december 2015. In een energie-audit geeft een onderneming inzicht in haar energieverbruik en de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing.

Volgens minister Kamp voldoet Nederland voor een belangrijk deel al aan de Europese auditplicht, omdat grote ondernemingen invulling kunnen geven aan de energie-audit op basis van de convenanten MJA-3 en de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Circa 1100 deelnemende bedrijven dekken 80 procent van het zakelijke en 25 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. Iedere vier jaar stellen zij een energie-efficiëntieplan (EEP) op met als doel rendabele maatregelen te implementeren. De meest recente EEP’s zijn in 2012 opgesteld voor de periode 2013–2016, waarmee deze bedrijven al voldoen aan de audit-verplichting . Ondernemingen die een energie- (ISO 50001) of milieubeheerssysteem (ISO 14001) toepassen dat volgens Europese of internationale normen is gecertificeerd, zijn vrijgesteld van het uitvoeren van de audit. Voor de laatgenoemde categorie is wel een aanvullende module vereist voor de audit-vrijstelling.

De EED-richtlijn bevat vereisten waaraan energie-audits en energiebeheerssystemen moeten voldoen. In de Nederlandse implementatie-regeling (artikelen 8 en 14) is vastgesteld dat het bevoegd gezag beoordeelt of is voldaan aan de auditverplichting. Op grond van de Wet milieubeheer (WMb) is het bevoegd gezag reeds gerechtigd om sancties op te leggen, zoals een last onder dwangsom en bestuurlijke handhaving op grond van artikelen 77h en 77i Elektriciteitswet 1998, artikelen 60ac en 60ad Gaswet en artikel 18 Warmtewet. Strafrechtelijke sancties zijn opgenomen in de Wet op de economische delicten, artikel 1a. De minister verwacht overigens dat het bevoegd gezag eerst in overleg treedt met ondernemingen, als blijkt dat zij nog niet hebben voldaan.

De ministeries van EZ en IM hebben toegezegd zich in te zetten om bedrijven en het bevoegd gezag te begeleiden om gesignaleerde knelpunten zoveel mogelijk te verhelpen. Binnenkort worden lijsten beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag waarin zoveel mogelijk in kaart is gebracht welke ondernemingen een audit moeten uitvoeren. Dat zouden er zo’n 2.000-3.000 zijn. Er komt een concretisering voor de beoordeling door het bevoegd gezag en meer duidelijkheid over de gevallen wanneer bedrijven in aanmerking komen voor een vrijstelling van de auditplicht.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 18 november 2015
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina