9 oktober 2015

Forse stijging TenneT nettarieven 2016 zorgelijk

Stijging verbloemd door inzet veilinggelden

Landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel ingediend voor de tarieven die zij in 2016 in rekening wil brengen voor het gebruik van de transportnetten. Gemiddeld stijgen de voorgestelde tarieven met 3 procent, maar de eigenlijke stijging is 31 procent. Zorgelijk is dat de tarieven al enkele jaren fors stijgen, en dat deze trend ook de komende jaren doorzet. 

Volgens het voorstel van TenneT stijgen de tarieven gemiddeld met 3 procent. De HS-tarieven stijgen met ongeveer 4 procent. Dit komt volgens TenneT voornamelijk door nacalculaties in de tarieven van 2015 die niet worden voorzien voor 2016. Alleen de voorgestelde EHS-tarieven dalen, gemiddeld met 14 procent. Dit is met name het gevolg van de cascadesystematiek waardoor de inzet van veilinggelden en de door ACM opgelegde doelmatigheidskorting (X-factor) op het hoogste spanningsniveau het meeste effect heeft.

Onderdeel van het voorstel is het inzetten van 130 miljoen euro aan veilinggelden voor het verlagen van de tarieven voor 2016. Het effect hiervan is dat de tarieven netto ‘slechts’ met 3 procent stijgen in plaats van de eigenlijke stijging met 31 procent. TenneT stelt als eigenaar of mede-eigenaar van de grensoverschrijdende verbindingen transportcapaciteit via een veiling ter beschikking aan marktpartijen. De opbrengsten van deze veilingen (veilingopbrengsten), inmiddels opgelopen tot een bedrag van ruim 800 mln. euro, komen primair ten goede aan het in standhouden en uitbreiden van interconnectiecapaciteit. Als de resterende veilinggelden niet efficiënt gebruikt kunnen worden voor onderhoud of het aanleggen van nieuwe grensoverschrijdende verbindingen, dan kunnen ze op voorstel van TenneT worden ingezet voor tariefsverlaging. De ACM beslist uiteindelijk of de veilingpot daadwerkelijk voor tariefverlaging ingezet mag worden.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De tarieven van TenneT stijgen volgens het voorstel met ruim 30 procent. Alleen door gebruikmaking van geld dat al eerder door de stroomgebruikers is betaald kan de stijging beperkt blijven tot 3 procent. En dat, na de forse stijgingen die we de afgelopen jaren al hebben gezien. Deze trend zal de komende jaren doorzetten met de enorme investeringen - zo’n 6 miljard euro in 10 jaar - die TenneT op de rol heeft staan voor onderhoud, vervanging, uitbreiding en de uitrol van het net op zee. Daarmee is het voor de netgebruiker van nog groter belang dat scherp toegezien wordt op de doelmatigheid van investeringen en de toerekening van efficiënte kosten in de tarieven.”
VEMW heeft voor haar leden weer een overzicht van de tariefvoorstellen van TenneT gemaakt. VEMW-leden kunnen tot en met maandag 19 oktober hun opmerkingen over de voorstellen aan VEMW sturen. VEMW zal vervolgens haar zienswijze aan toezichthouder ACM sturen. ACM zal naar verwachting in december 2015 een besluit nemen en publiceren.

Bron: VEMW, 9 oktober 2015