28 september 2015

VEMW nieuwe discussie over splitsing leidt enkel tot onzekerheid

Algemeen belang niet gebaat bij herhaling discussie over splitsing energiebedrijven

Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de splitsing van energiebedrijven. Door twee energiebedrijven is de verplichte splitsing tussen de commerciële activiteiten zoals productie en levering en het beheer van de netwerken tot de hoogste rechter aangevochten. Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat de Nederlandse Splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Niets staat de overheid nog in de weg om de ongesplitste bedrijven te dwingen om te splitsten. De twee nog niet gesplitste bedrijven hebben nu hun hoop gevestigd op de Tweede Kamer om verplichte splitsing alsnog ongedaan te maken. VEMW is van mening dat het algemeen belang niet gebaat is bij een herhaling van de discussie.

Met de Splitsingswet is een scheiding aangebracht tussen het beheer van energienetten enerzijds en de productie, handel en verkoop van elektriciteit en gas anderzijds. Met die splitsing beoogde de wetgever om de continuïteit van het netbeheer te waarborgen, oneerlijke concurrentie te voorkomen en commerciële risico’s buiten de sfeer van de overheid te houden. De primaire rol van de netbeheerders is het faciliteren van toegang tot de markt voor producenten en consumenten. Daarbij heeft de netbeheerder, die een natuurlijk monopolie heeft en vanwege het publieke belang van de voorziening in overheidshanden is, wettelijke taken gekregen, zoals het aansluiten van afnemers, het transport van energie, en het in balans houden van invoeding in en onttrekking uit het net.

Alle energiebedrijven hebben als gevolg van de Splitsingswet hun bedrijven opgesplitst, op twee na: Eneco en Delta. Zij betwisten de wet tot op heden en stellen dat een geïntegreerd bedrijf louter voordelen biedt; zoals: een hogere credit rating en daarmee toegang tot goedkoper kapitaal voor investeringen in het geïntegreerde bedrijf: groei door overnames en ruimte voor nieuwe activiteiten.  Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Nu de hoogste rechter heeft bevestigd dat de splitsingswetrechtmatig is, dient deze onverkort uitgevoerd te worden. Verder uitstel creëert enkel onzekerheid.  De ongesplitste energiebedrijven willen opnieuw een discussie over de splitsing in de Tweede Kamer entameren terwijl hun argumenten niet zijn veranderd. De argumenten pro-splitsing zijn juist belangrijker geworden. Vandaag de dag is het risico dat een energiebedrijf omvalt, en daarmee de netwerken in gevaar brengt, alleen maar groter geworden. Daarnaast gebruiken de ongesplitste bedrijven argumenten die juist vóór splitsing pleiten. Delta en Eneco geven aan dat ze goedkoper kunnen financieren op de kapitaalmarkt omdat de netwerken gegarandeerde inkomsten opleveren. De risico’s van commerciële activiteiten worden blijkbaar afgewenteld op gebruikers van netwerken  en dat is onacceptabel. Wij roepen de Tweede Kamer op woensdag geen onzekerheid te creëren en de toezichthouder de ruimte te geven om de Splitsing af te dwingen”.

Bron: VEMW, Tweede Kamer, 28-09-2015