16 september 2015

Rijksbegroting 2016 Energiebelasting wederom omhoog

Energiebelasting blijft sluitpost op begroting

Op Prinsjesdag presenteerde de regering de begrotingsplannen voor het jaar 2016, waarin ook energiekwesties een rol spelen. Zo blijkt dat de aardgasbaten sterk zullen afnemen, naar minder dan 6 miljard Euro. Daarnaast wordt de herinvoering vrijstelling van de kolenbelasting voor kolencentrales gefinancierd door een verhoging van de energiebelasting. Alhoewel dit voortvloeit uit het energieakkoord maakt VEMW zich zorgen over het feit dat de energiebelasting jaar op jaar flink stijgt en tevaak dient als sluitpost van de Rijksbegroting.

De herinvoering van de vrijstelling van de kolenbelasting brengt een belastingderving met zich mee van € 189 miljoen per jaar. In het Energieakkoord is vastgelegd dat dit wordt gedekt uit een verhoging van de energiebelasting die voor 50% neerslaat bij bedrijven en voor 50% bij huishoudens. Het kabinet heeft onderzocht hoe de lasten binnen deze beide groepen op een evenwichtige wijze kunnen worden verdeeld. Bij bedrijven is daarbij gekeken naar een evenwichtige verdeling over de bedrijven die met name aardgas gebruiken en de bedrijven die met name elektriciteit gebruiken. Daarbij is ervoor gekozen de lasten voor het bedrijfsleven zodanig te verdelen dat de lastenstijging van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie belastingschijven voor aardgas doorloopt ongeveer gelijk is aan de lastenstijging van een bedrijf dat met zijn verbruik de eerste drie belastingschijven voor elektriciteit doorloopt.

Bij de verdeling van de lasten van huishoudens is een belangrijk uitgangspunt de verhouding tussen de tarieven op aardgas en elektriciteit gelet op de energie-inhoud en de CO2-prestatie. Deze verhouding tussen de belasting op aardgas en elektriciteit komt bij huishoudens beter in balans als elektriciteit lager wordt belast en gas hoger wordt belast. Hieruit volgt dat de lasten voor huishoudens het beste kunnen neerslaan bij aardgas. In de hogere schijven waar het verbruik van bedrijven met name wordt belast, is die verhouding overigens al beter in balans. De voorgaande overwegingen hebben geleid tot, naar de mening van het kabinet evenwichtige, verdeling van de verhoging van de energiebelasting. U kunt de voorgestelde energiebelastingtarieven voor 2016 hier raadplegen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Ondanks het feit dat het lovenswaardig is dat het kabinet heeft geprobeerd de effecten gelijk te verdelen en het feit dat de verhouding tussen gas en elektriciteit wordt verbeterd maken wij ons zorgen over de constante toename van de energiebelasting. Waar het ooit gebruikelijk was dat de Energiebelasting jaarlijks slechts verhoogd werd met een inflatiecorrectie wordt de afgelopen jaren de energiebelasting vaak ingezet om belastingderving elders te compenseren of dient het als sluitpost op de begroting onder het mom van vergroening. De constante  verhoging van de energiebelasting voor de zakelijke gebruikers van gas en elektriciteit leidt nauwelijks of niet tot vergroening noch tot het verlagen van de drempel om besparingsmaatregelen te nemen. Om energie-efficiënte te bevorderen pleiten wij daarom voor positieve prikkels en het wegnemen van barrières in plaats van heffingen, toeslagen en boetes”.

Bron: Rijksoverheid & VEMW, 16 september 2015