19 mei 2015

Nieuwe Elektriciteits- en Gaswet naar Tweede Kamer

Raad van State kritisch over Wetsvoorstel STROOM

Op 7 mei 2015 heeft de Minister van Economische zaken een voorstel ingediend voor een nieuwe Elektriciteits- en Gaswet. Het wetsvoorstel strekt tot herziening van de wetgeving inzake elektriciteit en gas. Het wetsvoorstel gaat gepaard met een kritisch rapport van de Raad van State (RvS). VEMW bestudeert op dit moment de details van het wetsvoorstel.

In 2010 is het ministerie van Economische Zaken  een traject gestart om de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren. Volgens de minister is het doel van het wetgevingstraject STROOM om te komen tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Verschillende onderdelen van het wetgevingstraject zijn de afgelopen jaren al in werking getreden.

Het wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd bevat een samenvoeging van de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, waarbij bepalingen opnieuw zijn geordend en gestroomlijnd. Daarnaast zijn onderwerpen zoals de inrichting en taken van systeembeheerders en de tariefregulering inhoudelijk aangepast. Ook stelt de minister voor om een aantal nieuwe elementen, zoals regulering voor een net op zee en de mogelijkheid om af te wijken van de regulering middels experimenten, toe te voegen. 

Alvorens het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen is het uitgebreid beoordeeld door de afdeling advisering van de RvS. De RvS is in haar advies behoorlijk kritisch over verschillende elementen in het wetsvoorstel. Zo bevestigt de RvS o.a. het standpunt van VEMW dat de minister zich dient te onthouden van bemoeienis met tariefregulering. De RvS geeft aan dat het niet is toegestaan om “nationale bepalingen op te nemen die voor de tariefstelling doorslaggevende elementen fixeren”. De vaststelling van tarieven en elementen is voorbehouden aan de onafhankelijke toezichthouder.

De RvS is verder kritisch over de schadevergoeding voor wind op zee. Het wetsvoorstel regelt dat exploitanten van windturbines op zee in sommige gevallen recht hebben op schadevergoeding. De kosten mogen volgens de RvS niet integraal in de tarieven worden opgenomen. Volgens de RvS is het aan de ACM om te bepalen of en welk deel van betaalde schadevergoeding in de tarieven mag worden opgenomen.

De RvS is ook zeer kritisch over het in elkaar schuiven van de Gas- en Elektriciteitswet. Volgens de RvS leidt dit tot een zeer complexe systematiek temeer omdat er verschillende Europese richtlijnen ten grondslag liggen aan de huidige gas- en elektriciteitswetgeving. Toekomstige wijzigingen van die separate richtlijnen zouden kunnen leiden tot verdere complicaties. Ook VEMW heeft hier ook meerdere malen op gewezen.  

VEMW bestudeert op dit moment het wetsvoorstel. Verschillende werk- en taakgroepen zullen de komende weken geconsulteerd worden om een reactie richting de Tweede Kamer voor te bereiden. De Minister is voornemens om de wet per 1 januari 2016 in werking te laten treden. Meer informatie kunt u vinden op onze speciale webpagina over het wetsvoorstel STROOM.