10 april 2015

Regulering koelwateronttrekking stapje dichterbij

Gebrek aan gegevens visstand knelpunt voor doeltreffende toepassing

Nadat in 2005 regels zijn vastgesteld voor de lozing van koelwater, wordt nu ook de onttrekking van koelwater gereguleerd. Basis is een door Rijkswaterstaat ontwikkeld beoordelingsmodel waarmee de effecten van de onttrekking op de visstand kunnen worden bepaald. VEMW is betrokken geweest bij de totstandkoming van het model. Het beleid zal in de loop van 2015 verder worden uitgewerkt. Dan zal tevens een oplossing moeten worden gevonden voor de nog bestaande lacunes die de uitvoering van het beleid in de weg staan.

Het beoordelingsmodel werd op 9 april gepresenteerd tijdens een door VEMW georganiseerde bijeenkomst. Een groot aantal koelwatergebruikers en vergunningverleners zijn door Rijkswaterstaat en de modelbouwers van bureau ATKB geïnformeerd over de aanstaande veranderingen in de regulering.

Het beoordelingsmodel rekent op basis van diverse parameters uit of - en in hoeverre - een onttrekking leidt tot een afname van de vispopulatie in het betreffende waterlichaam. In de laatste stap wordt nagegaan wat het mogelijke effect is op de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Belangrijke parameters in deze zijn de stroomsnelheid en het debiet maar ook bijvoorbeeld de diepte van het innamepunt en de oevermorfologie. Cruciaal voor de toepassing van het beoordelingsmodel zijn actuele gegevens over de visstand per waterlichaam. Daar is sprake van een aanzienlijke lacune. Voor lang niet alle waterlichamen is bekend hoe het met de visstand is gesteld. Dat probleem lijkt alleen nog maar groter geworden nu er fors is bezuinigd op de frequentie van het visonderzoek in Nederland.

Het gebrek aan actuele en betrouwbare visstandgegevens zal ertoe leiden dat de nauwkeurigheid van het resultaat van de modelberekeningen en daarmee de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan. VEMW vindt dat onacceptabel omdat industriële bedrijven aan eisen moeten voldoen die niet eenduidig handhaafbaar zijn, terwijl ze op uitkomsten in het kader van vergunningverlening wel kunnen worden bestraft. In dit licht bezien moeten de bezuinigingen op het visonderzoek worden teruggedraaid.

Bron: VEMW, 10 april 2015