24 maart 2015

Kwaliteit energievoorziening en rechtszekerheid onvoldoende geborgd

Besluit Elektriciteit en Gas borgt belangen netgebruikers onvoldoende

De wet- en regelgeving voor de elektriciteits- en gasvoorziening gaat op de schop. Hierbij wordt de kwaliteit van de elektriciteits- en gasvoorziening onvoldoende geborgd en staat de rechtszekerheid van de netgebruikers onder druk. Dat is de kern van de reactie die VEMW heeft gegeven op een consultatie met betrekking tot het ontwerp ‘Besluit elektriciteit en gas’; een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin een aantal onderdelen is uitgewerkt van het wetsvoorstel STROOM.

Wat is er aan de hand? De minister van Economische Zaken (EZ) heeft vorig jaar aangegeven dat hij de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet wil stroomlijnen en moderniseren in het zogenaamde ‘wetgevingstraject STROOM’. Dat zou leiden tot een kaderwet, de Energiewet. ‘Kaderwet’ houdt in dat specifieke bepalingen, zoals bijvoorbeeld m.b.t. de aansluiting en het transport van elektriciteit en gas, niet langer op het niveau van de wet geregeld worden maar in een onderliggende AMvB.

Naar nu blijkt is in het ontwerp-besluit van die AMvB  niet teruggekomen op een aantal voor afnemers belangrijke rechten m.b.t. de aansluiting en daarmee het recht op transport van elektriciteit en gas. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven en (zorg)instellingen die een eigen netwerk hebben of op zo’n privaat netwerk zijn aangesloten. VEMW dringt er in haar zienswijze bij EZ op aan om deze rechten alsnog goed te verankeren.

Afnemers hebben een groot belang bij de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de voorziening. Uit dat oogpunt dient het Besluit duidelijke randvoorwaarden en criteria te geven om te borgen dat netbeheerders de gewenste (minimale) betrouwbaarheid en kwaliteit realiseren. Dit geldt onder meer voor de uitwerking van het n-1 principe en het (minimale) veiligheidsniveau van de voorziening, maar ook uitwerking van het meten en de meetverantwoordelijkheid. Er moet een link gelegd worden tussen de rapportages over de betrouwbaarheid en kwaliteit van de netten en het investeringsplan: waar zijn onderbrekingen en verstoringen van afgelopen periodes geanalyseerd en waaruit blijkt welke investeringen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de kwaliteitscriteria en waar worden deze investeringen ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Een voor VEMW belangrijk rechtszekerheidsissue is de intrekking van de gedelegeerde bevoegdheid aan de ACM voor het vaststellen van tarieven en voorwaarden in codes. Dit geldt niet alleen voor bepalingen over de tariefregulering maar bijvoorbeeld ook voor de regels m.b.t congestiemanagement en transportprognoses, en de gaskwaliteit. Issues die voor afnemers van groot belang zijn: wat kan ik ten aanzien van de openbare energievoorziening verwachten, wat betaal ik voor het gebruik van die voorzieningen en welke maatregelen kan of moet ik nemen om mijn activiteiten ongestoord uit te kunnen voeren?  VEMW meent dat de delegatie van bevoegdheden aan een onafhankelijke toezichthouder, in Nederland de ACM, een essentiële bepaling is die opgenomen is in het Europees recht.

Bron: VEMW, 24 maart 2015