16 januari 2015

Aanvraagperiode compensatie indirecte emissiekosten ETS gestart

Gisteren is de aanvraagperiode voor de subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS gestart. De regeling van het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het budget is verlaagd van 77 naar 50 mln euro. De regels zijn aangescherpt voor de deelnemers aan de MEE- en MJA-convenanten.

De Europese Unie geeft lidstaten binnen de regels voor Staatssteunmaatregelen de mogelijkheid om financiële compensatie te verlenen aan ondernemingen die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico (‘carbon leakage’) ten gevolge van de in elektriciteitsprijzen doorberekende kosten van broeikasgasemissies (indirecte emissiekosten ETS). Op de carbon leakagelijst staan 15 bedrijfstakken of deeltakken met  producenten uit onder meer de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffenindustrie.

De compensatie dient een gelijk speelveld van Nederlandse elektriciteit grootverbruikers met concurrenten buiten Europa tot stand te brengen omdat deze ondernemingen de indirecte emissiekosten ETS niet in hun product prijzen kunnen doorrekenen zonder een aanzienlijk verlies van marktaandeel. Om in aanmerking te komen dient de intensiteit van de handel met derde landen hoger te zijn dan 10 procent en dienen de gesommeerde indirecte extra kosten die het gevolg zijn van de toepassing van het EU ETS tot een aanzienlijke stijging van de productiekosten te leiden van ten minste 5 procent van de bruto toegevoegde waarde.

Ook andere landen waaronder Duitsland, Engeland en Noorwegen maken gebruik van de mogelijkheid tot compensatie die wordt geboden, waardoor invoering in Nederland moet leiden tot behoud van een gelijk speelveld binnen Europa voor de genoemde ondernemingen.

De ondernemingen die voor subsidie in aanmerking willen komen, dienen als tegenprestatie hun energie-efficiëntie te verbeteren. Door deel te nemen aan de bestaande meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001- 2020 (MJA3) of de meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS ondernemingen (MEE) wordt aan deze voorwaarde voldaan en committeren bedrijven zich aan het opstellen en uitvoeren van een energie-efficiëntieplan (EEP) en het nemen van maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Ondernemingen ontvangen subsidie in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten worden gemaakt. In de opengestelde regeling gaat het dus om kosten gemaakt in 2014.

EZ heeft de regeling voor 2015 aangescherpt. Een van de vereisten is dat de onderneming de jaarlijkse monitoringsrapportage bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ingediend en de RVO een positief advies heeft afgegeven op het door de onderneming ingediende energie-efficiëntieplan (EEP).

Aanvragen moeten door de RVO ontvangen zijn voor 15 april 2015 om 17.00 uur. Daarna is er geen mogelijkheid tot herstel of aanvullingen. Het totale beschikbare subsidiebedrag voor 2015 bedraagt 50 miljoen euro (2014: 77 mln euro). Op de website van RVO.nl kunnen aanvragers de benodigde rekensheet en ondersteunende handleiding  vinden.

Bron: VEMW, 16 januari 2015