1 december 2014

Aanscherping regeling subsidie indirecte emissiekosten ETS

Ondernemingen die deelnemen aan de MEE- en MJA-convenanten en in dat kader een Energie Efficiency Plan (EEP) moeten overleggen aan het ministerie van EZ krijgen aanvullende voorwaarden opgelegd om voor de subsidie 'indirecte emissiekosten ETS' in aanmerking te komen. Nakoming van het EEP wordt vanaf komend jaar expliciet als voorwaarde gesteld. Daarmee wordt beoogd ondernemingen een grotere prikkel te geven om daadwerkelijk te investeren in energiebesparingsmaatregelen. De Europese Commissie heeft aangegeven dat met de aanscherping voldaan wordt aan de regels die gelden voor de interne markt.

Ondernemingen die voor de subsidie in aanmerking willen komen dienen hun energie-efficiëntie te verbeteren door een EEP op te stellen, uit te voeren en daarover te rapporteren. Zij moeten dus aantonen dat in het EEP vastgelegde maatregelen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Met energie-efficiëntie wordt bedoeld een toename van de energie-efficiëntie bij het eindgebruik ten gevolge van technologische, gedrags- en/of economische veranderingen, en daarmee samenhangend de feitelijk vermeden CO2-emissie.  De ondernemingen dienen in het bezit te zijn van een positief advies van het bevoegd gezag op het ingediende EEP. Zij dienen over het EEP vóór 16 april van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd te rapporteren m.b.t. de voortgang van de uitvoering.

De Minister van EZ zal bij de beoordeling van  de rapportage er speciaal op letten dat gegevens zijn aangeleverd over het indirecte energiegebruik in het monitoringsjaar, de gerealiseerde maatregelen uit het EEP, gegevens over procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie, eventueel aanvullend gerealiseerde maatregelen die niet in het EEP waren vastgesteld voor het monitoringsjaar, de gerealiseerde besparing, een toerekening percentage van de besparingen voor maatregelen in de categorie ketenefficiency en een beschrijving van eventuele andere factoren die van invloed zijn op het energiegebruik. De MJA-3 en MEE convenanten kennen overigens eenzelfde rapportageverplichting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt morgen een informatiebijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht.

De Europese Commissie heeft geconstateerd dat met de aanscherping van de regeling begunstigde ondernemingen een convenant ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden bepaalde maatregelen te nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Daarmee is voldaan aan de Brusselse Staatssteunregels.

Bron: VEMW, 1 december 2014