25 november 2014

VEMW: boek tijdig uw exitcapaciteit gas!

Gasunie Transport Services (GTS) houdt vanaf 1 januari 2015 de gastransport exitcapaciteit aan voor direct op het landelijk gastransportnet aangesloten gas grootverbruikers. Tot één maand voordat het bestaande capaciteitscontract afloopt! Direct Aangeslotenen (DA) die op kalenderjaarbasis gastransportcapaciteit boeken dienen dus vóór 1 december 2014 in actie te komen om hun capaciteitsrechten voor 2015 veilig te stellen. Voor grootverbruikers met een aansluiting op een regionaal gasdistributienet (Enexis, Liander, Stedin, Delta, e.d.) verandert er overigens niets.

Als gevolg van een besluit van de ACM van 12 december 2013 m.b.t. de Transportvoorwaarden LNB Gas houdt GTS vanaf 1 januari 2015 de exitcapaciteit voor Direct Aangeslotenen aan tot één maand voordat het bestaande capaciteitscontract afloopt. Het aanhouden van capaciteit gebeurt in een continue cyclus. Om het capaciteitsrecht daadwerkelijk uit te kunnen oefenen moet de aangehouden capaciteit nog geboekt worden door de Direct Aangeslotene voor die betreffende datum en de gewenste periode (jaar of maand). Gebeurt dat niet tijdig, dan loopt de DA het risico dat de gewenste capaciteit niet langer (geheel) beschikbaar is. GTS attendeert de DA per brief erop dat voor de exitcapaciteit contracten die eindigen op 1 januari 2015 het recht op “vastgehouden capaciteit” vervalt op 1 december a.s. Om voor de contractperiode, met start op 1 januari a.s. zeker van de capaciteit te zijn moet de exit capaciteit vóór 1 december a.s. om 06:00u LET geboekt zijn. Voor maandcontracten wordt de geboekte capaciteit van maand M aangehouden voor diezelfde maand M het eerstvolgende jaar. GTS heeft deze week de zogenaamde Transmission Services Conditions voor het eerste halfjaar van 2015 (TSC 2015-1) gepubliceerd.

Algemeen Directeur van VEMW Hans Grünfeld: “dankzij het ACM-besluit is het niet langer nodig dat DA’s langer dan een jaar vooruit hoeven te contracteren om zeker te zijn van capaciteit gedurende de volgende periode van een jaar. Het langjarig vooruitboeken van exitcapaciteit zoals dat gemeengoed was geworden sluit niet aan op de bedrijfsvoering van een gasafnemer, onder meer omdat deze langjarige zekerstelling ten koste gaat van de financieringsruimte die een bedrijf nodig heeft voor de uitvoering van zijn kernactiviteiten. Indien de DA minder capaciteit gaat contracteren in het volgende jaar dan zal ook de aangehouden capaciteit door GTS navenant dalen. Voor nieuwe capaciteit (uitbreiding) geldt dat deze geboekt kan worden indien GTS de capaciteit beschikbaar heeft; deze uitbreiding komt dan ook in het systeem van capaciteitsaanhouding door GTS. Indien de nieuwe capaciteit niet beschikbaar is dan zal GTS de nieuwe capaciteitsbehoefte meenemen in de uitbreidingsplannen voor het landelijk gastransportnet. Het ACM-besluit heeft de steun van VEMW ook gekregen omdat nu alle gasgrootverbruikers in Nederland op een gelijkwaardige manier behandeld worden, immers, grootverbruikers die zijn aangesloten op een regionaal net genieten al sinds jaar en dag van een capaciteitszekerstelling op de verbinding met het landelijke net, de zogenaamde OV-exit.”

Bron: VEMW, 25 november 2014