28 oktober 2014

I&M neemt grondwaterbeheer onder de loep

Kan het beheer van het grondwater in Nederland met de huidige wetten en regels, en gelet op van belang zijnde ontwikkelingen, adequaat worden uitgevoerd? Dat is de centrale vraag waarop een door het ministerie van I&M ingestelde evaluatie antwoord moet geven.  Met de komst van de Waterwet in 2009 is het nodige veranderd in de wijze waarop het grondwaterbeheer is georganiseerd. Toen de wet in werking trad is toegezegd dat het grondwaterbeheer geëvalueerd zou worden.

VEMW is als behartiger van de belangen van zakelijke watergebruikers benaderd om een bijdrage te leveren aan de evaluatie. Tot de achterban van VEMW horen onder andere een groot aantal grote en middelgrote gebruikers van grondwater. Deze partijen winnen grondwater dat veelal afkomstig is uit de diepe ondergrond. Dit grondwater wordt voornamelijk gebruikt voor de bereiding van voedingsmiddelen en frisdranken maar ook voor andere doeleinden zoals de productie van papier. De beschikbaarheid van voldoende grondwater van uitstekende kwaliteit is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven die in genoemde sectoren actief zijn.

In de gesprekken die in het kader van de evaluatie worden gevoerd zal VEMW de ervaringen van gebruikers met het vergunningverleningsproces inbrengen. Ook zal VEMW een aantal specifieke onderwerpen adresseren die van belang zijn voor zakelijke gebruikers zoals: de bescherming van industriële winningen voor menselijke consumptie, de belemmeringen die bedrijven ervaren indien zij meer grondwater willen winnen én de rol van het bevoegd gezag voor vergunningverlening en meldingen.

De evaluatie wordt nog dit jaar afgerond waarna de resultaten naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Bron: VEMW, 28 oktober 2014