24 september 2014

VEMW presenteert 10 puntenplan voor toekomstbestendige elektriciteitsmarkt

De elektriciteitsmarkt is gebaseerd op het zogenaamde energy-only model.  De aannames waarop dit markmodel is gebaseerd staan in toenemende mate onder druk. Dit is met name het gevolg van het snel groeiend marktaandeel van hernieuwbare elektriciteit en toenemende congestie. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor discussie in de energiesector over de houdbaarheid van het huidige energy-only marktmodel. VEMW heeft een beleidsvisie opgesteld met zes noodzakelijke criteria waaraan een marktmodel moet voldoen.  Volgens VEMW voldoet het huidige energy-only model aan deze criteria en kunnen de problemen op de elektriciteitsmarkt het best opgelost worden door de verstoringen weg te nemen. VEMW presenteert een 10 puntenplan om van het energy-only model een toekomstbestendig marktmodel te maken.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie worden door EU-lidstaten verschillend ingevuld. Dat leidt tot een ingrijpen in de markt met ernstige verstoringen tot gevolg. Nationale overheden nemen daarbij het zekere voor het onzekere en overwegen unilaterale maatregelen of hebben deze al ingevoerd. Maatregelen die variëren van capaciteitsvergoedingen tot het uitbreiden van programmaverantwoordelijkheid of het inrichten van strategische reserves. De elektriciteitsgebruiker wordt hierdoor opgezadeld met een toenemend risico op onderbrekingen en hogere kosten door ondoelmatige prijsvorming en het overhevelen van investeringsrisico’s. Van een gelijk speelveld is geen sprake. De groothandelsprijzen in Nederland zijn inmiddels structureel 10 euro per MWh hoger dan in Duitsland.”

Grünfeld vervolgt: “De substantiële internationale prijsverschillen leiden tot congestie op grensverbindingen en frustreren de totstandkoming van de interne markt . Bestaande capaciteit wordt gesloten, investeringsprikkels voor nieuwe capaciteit vallen weg. De onbalans op het net neemt toe, terwijl het aanbod aan reservevermogen en blindvermogen afneemt. Redenen voor ons om criteria op te stellen waaraan een toekomstbestendig marktmodel moet voldoen. We zijn gekomen tot een zestal noodzakelijke criteria: kostenveroorzaking, -transparantie en –efficiëntie, een gelijk speelveld, concurrentiebevordering en risicobeheersing. We kwamen tot de conclusie dat het huidige energy-only model aan deze criteria voldoet. Daarom hebben we een 10-puntenplan [link] opgesteld om van het energy-only een toekomstbestendig marktmodel te maken. Daarbij moet CO2-reductie leidend zijn in het klimaatbeleid, moet de markt zijn werk kunnen doen - óók te aanzien van niet-regelbaar vermogen en brandstofmix - en infrastructurele knelpunten worden opgelost.”

Lees hier de VEMW beleidsvisie ‘toekomstbestendig marktmodel’ .

Bron: VEMW, 24 september 2014