10 september 2014

Minister: trek de stekker uit STROOM!

Het concept Wetsvoorstel STROOM dat het  ministerie van Economische Zaken ter consultatie heeft gepubliceerd en waarop partijen tot en met afgelopen maandag konden reageren, heeft een storm van kritiek opgeleverd. Met name de poging om tot één Energiewet te komen die de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet integreert, dreigt een fiasco te worden. Tegelijkertijd regelt het wetsvoorstel een aantal andere belangrijke zaken zoals de spelregels voor het aanleggen van een net op zee. VEMW  adviseert de minister dan ook om de stekker uit het wetsvoorstel STROOM te trekken en de urgente beleidskwesties in een separaat wetsvoorstel ter regelen.

In 2010 is het ministerie van EZ een traject gestart om de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren. Hieronder valt volgens de minister in ieder geval de integratie van wetgeving ten aanzien van elektriciteit en gas en het stroomlijnen van de Nederlandse wetgeving met de Europese regulering. Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘het integreren van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot een nieuwe Energiewet en het stroomlijnen van die wet met het Europees recht is alleen al een complexe en omvangrijke klus. De minister maakt deze klus nog complexer door daarbovenop ook nog een lijst beleidswijzigingen door te voeren.  Hoewel wij in belangrijke mate de doelen van het wetgevingstraject STROOM onderschrijven kunnen wij niet anders concluderen, dan dat de uitwerking in het concept Wetsvoorstel te gebrekkig is om deze doelen ook te kunnen realiseren. Meest zorgwekkend is de wijze waarop definities worden gewijzigd. Door hierbij af te wijken van Europees-rechterlijke  formuleringen ontstaat veel onzekerheid in plaats van een robuust energie reguleringssysteem. Ook gaat STROOM voorbij aan een aantal wezenlijke verschillen tussen de gas- en elektriciteitsvoorziening, waardoor in de praktijk ongewilde en ongewenste problemen zullen ontstaan. Bij de bevoegdheidsverdeling tussen minister en toezichthouder lapt STROOM het Europese recht aan zijn laars. Exclusieve bevoegdheden van de onafhankelijke  toezichthouder ACM, zoals het vaststellen van tarieven en voorwaarden voor gebruik van netwerken, worden uitgehold en een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor van alle belanghebbenden wordt vervangen door een systeem van eenzijdige besluitvorming over complexe zaken door de minister’.

Met het wetsvoorstel STROOM wil de minister tegelijkertijd een aantal beleidswijzigingen doorvoeren. Zo moet geregeld worden dat de landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT een net op zee mag aanleggen opdat de afspraken over wind op zee uit het Energieakkoord gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast wil de minister ingrijpende wijzigingen ten aanzien van de tariefregulering doorvoeren en netbeheerders de mogelijkheid geven om tijdelijk extra taken uit te voeren om niet marktrijpe ontwikkelingen van de grond te krijgen.

Grünfeld vervolgt:  ‘de ingrijpende beleidsmatige wijzigingen die de minister tegelijkertijd met de harmonisatie en stroomlijning van energiewetgeving wil doorvoeren leveren tezamen  een gebrekkig wetsvoorstel op dat erg veel vragen oproept en teveel onduidelijkheid en onzekerheid oplevert. Wij vragen ons serieus af of de poging van de minister om met het Wetsvoorstel STROOM te komen tot een overkoepelende Energiewet, die in lijn is met de - in toenemende mate - Europese regelgeving, voldoende basis biedt voor een juridisch houdbaar Wetsvoorstel. Kijkend naar onze uitgebreide zienswijze én die van andere partijen, van zowel systeembeheerders als marktspelers, rest ons op dit moment geen andere keuze dan de minister te adviseren om te werken met separate wetgevingstrajecten en de stekker uit STROOM te trekken.’

De reactie van VEMW op de consultatie kunt u hier lezen. De reactie van andere partijen en het wetsvoorstel vindt u hier.

Bron: VEMW, 10 september 2014