29 januari 2014

GTS voert Europese codes CAM en CMP voortvarend in

Sinds 28 januari 2014 heeft GTS het nieuwe PRISMA transportcapaciteitsplatform online. Hiermee heeft GTS de nieuwe Europese capaciteitsregels die opgenomen zijn in de netwerkcodes Capacity Allocation Mechanisms (CAM) en Congestion Management Procedures (CMP) ingevoerd in haar systemen en kunnen shippers primaire en secundaire capaciteitsproducten boeken en verhandelen. GTS verdient complimenten voor haar voortvarende handelswijze.

De eerste day-ahead capaciteitsveiling heeft gisterenmiddag om half vijf plaatsgevonden. Grenscapaciteit wordt gebundeld aangeboden door samenwerking met de netwerkbeheerder aan de andere zijde van de systeemgrens, in Nederland de landsgrens. Die bundeling van grenscapaciteit vindt gefaseerd plaats om de overgang van de bestaande boekingsprincipes naar de veiling van gebundelde dag-, maand-, kwartaal- en jaarproducten goed te laten verlopen. De eerste veiling van gebundelde jaarcapaciteit is overigens uitgesteld van maart 2014 naar maart 2015. De reden hiervoor is gelegen in de bestaande lange termijncontracten die shippers vaak ongebundeld hebben afgesloten. Een overzicht van de producten die GTS verhandelt, alsmede een tijdschema van invoering en veilingen is te vinden op de website van netbeheerder GTS.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “complimenten zijn op zijn plaats voor de voortvarende wijze waarop GTS de Europese codes invoeren. Naar wij begrepen hebben heeft de operationalisatie een behoorlijke inspanning gevergd. Hoewel de meeste eindverbruikers van gas in directe zin weinig te maken zullen krijgen met de boeking en verhandeling van grenscapaciteit zijn de regels, die via de Europese CAM- en CMP-netwerkcodes gaan gelden, van groot belang voor de verbetering van de werking van de gasmarkt. Tot voor kort was er een – meestal administratieve – schaarste aan grenscapaciteit doordat deze door grote shippers/leveranciers langjarig geboekt was. Nieuwe toetreders kregen daardoor te maken met knelpunten, waardoor internationale handelsmogelijkheden niet altijd benut konden worden. Met het beschikbaar stellen van een deel van de totale grenscapaciteit op korte termijn veilingen zullen ook deze partijen beter in staat zijn internationaal in te spelen op prijsontwikkelingen. Doel van de Europese CAM- en CMP-codes, als uitvloeisel van het derde reguleringspakket, is dat de markt - eindgebruikers voorop - daarvan kunnen profiteren.”

Bron: VEMW, 29 januari 2014