8 januari 2014

Nieuwe wetgeving en het effect op (tarief)regulering

Op 1 januari 2014 zijn twee belangrijke wetswijzigingen op energiegebied in werking getreden. De zogenaamde ‘wijzigingen die samenhangen met het Energierapport 2011 (‘Stroom 1’) en de zogenaamde ‘Volumecorrectie nettarieven’. Beide wetten hebben onder andere gevolgen voor de regulering van tarieven. VEMW heeft voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

De wetswijziging die samenhangt met het Energierapport 2011; ook wel Stroom 1 genoemd, wijzigt allereerst twee belangrijke definities; de definitie van het begrip ‘aansluiting’ en de definitie van het begrip ‘directe lijn’. Volgens de Minister waren deze definities onduidelijk of onwerkbaar als gevolg van een gerechtelijke uitspraak. Het is overigens de vraag of de gewijzigde definities duidelijker zijn geworden.

Daarnaast wijzigt ‘Stroom 1’ de wettelijke basis voor het innen van systeemdiensten op Gesloten Distributie Systemen en directe lijnen voor elektriciteit. VEMW heeft op de wijziging aangedrongen omdat onduidelijk was wie welke tarieven moest innen, factureren en betalen. TenneT zal betrokken ontheffinghouders en eigenaren van directe lijnen informeren over de nieuwe wijze van inning van de systeemdiensten.

Ook de wettelijke basis voor het in rekening brengen van kosten voor het elektriciteitsnetwerk die worden veroorzaakt door elektriciteitsproducenten wordt door ‘Stroom 1’ geschrapt. Voortaan kan de minister per AMvB beslissen of en welk gedeelte van de kosten in rekening worden gebracht bij elektriciteitsproducenten.  Afgezien van de strijdigheid met het kostenveroorzakingsbeginsel lijkt deze maatregel ook in strijd te zijn met het Europees recht, dat voorschrijft dat de onafhankelijke toezichthouder, in Nederland de ACM, hierover beslist.

Tenslotte geeft de wetswijziging de ACM een breder mandaat bij het bepalen van de jaarlijkse transport -en aansluittarieven. Zo mag de toezichthouder rekening houden met het belang van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en een redelijk rendement op investeringen. Aangezien deze begrippen niet gedefinieerd zijn lijkt de ACM meer beleidsvrijheid te krijgen bij het vaststellen van de tarieven.

Daarnaast is op 1 januari 2014 de wetswijziging ‘Volumecorrectie nettarieven’ in werking getreden. Deze wijziging regelt allereerst dat zeer energie-intensieve bedrijven in aanmerkingen komen voor een korting op de transport- en systeemkosten. Volgens de minister leveren deze bedrijven een bijdrage aan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en is daarom een korting op de netwerkkosten gerechtvaardigd. Daarnaast regelt de wetswijziging dat vanaf 2015 het systeemdienstentarief verdwijnt als aparte component op de netwerkfactuur. Volgens de minister leidde het aparte systeemdienstentarief tot hoge administratieve lasten en veel discussie. De kosten die TenneT als netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ten aanzien van de systeemtaak maakt zullen voortaan in het transporttarief worden betrokken. De wijziging betekent dat niet langer het elektriciteitsverbruik (kWh) bepalend is voor de vergoeding van de systeemdienst maar het afgenomen vermogen (kW).

Bron: VEMW, 8 januari 2014