20 december 2013

Onderzoek effecten leidingwaterbelasting geagendeerd

Onderzoek effecten leidingwaterbelasting geagendeerd

Begin 2014 start het onderzoek naar de effecten van de leidingwaterbelasting. Dit onderzoek vloeit voort uit een toezegging van de staatsecretaris van Financiën in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Het onderzoek, dat onder regie van het ministerie van Financiën plaatsvindt, zal onder meer duidelijk moeten maken welke knelpunten aan de orde zijn als waterleveranciers en watergebruikers vanaf 1 juli 2014 met de volledig nieuwe degressieve tariefstructuur van de leidingwaterbelasting worden geconfronteerd. VEMW wordt als vertegenwoordiger van de zakelijke watergebruikers betrokken bij het onderzoek.

 

De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het Belastingplan 2014. In dit plan is aangegeven dat de belasting op leidingwater wordt verhoogd én dat de maximumgrens van 300 kubieke meter wordt geschrapt. In plaats daarvan wordt gewerkt met een nieuwe tariefstructuur waarbij de tarieven volgens een degressieve lijn worden gematigd.  De maatregel treedt op 1 juli 2014 in werking.

 

VEMW heeft eerder aangedrongen op nader onderzoek naar de effecten van de plannen met betrekking tot de leidingwaterbelasting. Zo’n onderzoek is noodzakelijk aangezien bij de totstandkoming van de voorstellen geen rekening is gehouden met tal van problemen die het gevolg zijn van deze voor het bedrijfsleven nieuwe belasting. Zo is niet duidelijk wat precies onder ‘leidingwater’ wordt volstaan. Ook kunnen de plannen ingrijpende gevolgen hebben voor bedrijven die, in lijn met hun duurzame ambities, (afval)water hergebruiken. Verder is onduidelijk hoe wordt omgegaan met situaties die zich op industrieterreinen voordoen waar veelal sprake is van veel verschillende leveringen van water van uiteenlopende kwaliteiten door diverse spelers.

 

VEMW is de afgelopen periode door zeer veel bedrijven benaderd met vragen over de leidingwaterbelasting en gewezen op knelpunten die voortvloeien uit de implementatie van de maatregel. VEMW zal deze vragen en knelpunten in het onderzoek naar voren brengen en erop toezien dat ze worden ondervangen. Voor vragen over de leidingwaterbelasting kunnen VEMW-leden contact opnemen met Roy Tummers, directeur Water (rt@vemw.nl).

Bron: VEMW, 20 december 2013