19 november 2013

VEMW blij met 'exit' technische aansluitcapaciteit als tarief grondslag

Toezichthouder ACM heeft gisteren een definitief besluit genomen over de afrekeningswijze van het landelijk gastransport voor aangeslotenen op een regionaal gas distributienet (‘OV-exit’). Door dit besluit wordt de ‘technische aansluitcapaciteit’ definitief niet de tariefdrager. Tot 1 januari 2013 is de tariefdrager de ‘gecontracteerde capaciteit’. Het ACM-besluit leidt voor veel VEMW-leden met een aansluiting op een regionaal gasnet niet met terugwerkende kracht tot hogere transportkosten. Goed nieuws vanwege de oplossing en de afsluiting van een lange periode van onzekerheid. VEMW is overigens met de sector een doelmatigere grondslag voor contractering overeengekomen, die sinds 1 januari 2013 van kracht is: de gerealiseerde exitcapaciteit op de maatgevende koudste winterdag.

Het eerste besluit in deze zaak dateert van 19 december 2007. Aangeslotenen op een regionaal gas distributienet betalen voor het bovenstroomse landelijke gastransport op basis van hun gecontracteerde exitcapaciteit, zonder boete bij overschrijding. De netbeheerders tekenen hier bezwaar tegen aan omdat de regeling calculerend gedrag van de aangeslotenen zou uitlokken. Door ondercontractering op basis van de inschatting van een zachte winter is die aangeslotene goedkoper uit wanneer de winter daadwerkelijk zacht blijkt te zijn. Komt er toch een strenge winter, dan moet hij alsnog het volle pond betalen, maar zonder consequenties (geen boete). VEMW deelt deze opvatting niet: een aangeslotene wil zijn capaciteit door contractering zonder risico veiligstellen.

De toezichthouder heeft op grond van de bezwaren van de netbeheerders in 2008 besloten dat de ‘technische aansluitcapaciteit’ in plaats van de ‘gecontracteerde exitcapaciteit’ de grondslag voor contractering moet worden. VEMW tekent met andere belanghebbenden in 2009 beroep aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) omdat de technische aansluitcapaciteit geen doelmatige grondslag is. In de praktijk komen in de industrie situaties voor waar de gecontracteerde capaciteit fors lager is dan de technische aansluitcapaciteit, omdat bijvoorbeeld een ooit voorziene uitbreiding niet gerealiseerd is, energiebesparende maatregelen zijn genomen of productiecapaciteit is verplaatst. Aangeslotenen betalen in die situaties altijd teveel. Bovendien blijkt de technische aansluitcapaciteit niet goed eenduidig vast te stellen.

Terwijl de beroepszaak (CBb) loopt, is VEMW met vertegenwoordigers van netbeheerders en netgebruikers in overleg getreden om te komen tot een door alle partijen gewenste en realiseerbare oplossing. Die oplossing is er gekomen. Sinds 1 januari 2013 vindt de afrekening plaats op grond van de gerealiseerde capaciteit op het exitpunt op de voor het systeem maatgevende dag: de koudste winterdag. Dan vindt het piekverbruik plaats waar het transport- en distributiesysteem op ontworpen is. Ook afnemers met een piekverbruik op een ander tijdstip worden afgerekend op hun daadwerkelijke verbruik op de koudste winterdag. Maatgevend is immers de daadwerkelijke aanspraak op de maximum systeemcapaciteit.

Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: “wij zijn blij met de breed gedragen oplossing die sinds 1 januari jl. al van kracht is, die recht doet aan de praktijk door aangeslotenen af te rekenen op de door hen veroorzaakte belasting van het systeem. Wat door de rechtszaak van 2009 nog speelde was de onzekerheid over de tariefgrondslag vanaf 1 januari 2009. Dankzij goed overleg met de sector en de ACM is de technische aansluitcapaciteit als afrekengrondslag nu definitief ‘exit’. Een dreigende kostenverhoging voor onze leden is daardoor van de baan.”

VEMW-leden die vragen hebben met betrekking tot de regeling kunnen contact opnemen via tel. 0348 – 48 43 50 of e-mail desk@vemw.nl.