8 oktober 2013

Meer duidelijkheid over proces overdracht particuliere netten

Recent publiceerde het ministerie van Economische Zaken (EZ) de AMvB ‘waarde vaststelling netten’. Dit besluit regelt de vaststelling van de waarde van het economische eigendom bij de overdracht van een net. VEMW verwelkomt de gegeven duidelijkheid over het proces om tot waarde vaststelling te komen maar is wel benieuwd naar de praktische uitvoering.

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet geldt als hoofdregel dat voor een elektriciteitsnet of een gasnet een netbeheerder moet worden aangewezen. Als er sprake is van een zogenaamd gesloten distributiesysteem (GDS) kan van deze plicht een ontheffing worden verleend door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als er geen sprake is van een GDS maar wel van een net, als een ontheffing niet wordt verleend of wanneer een afnemer zelf geen net wil beheren, zal een netbeheerder moeten worden aangewezen.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “een netbeheerder aanwijzen betekent in de praktijk dat het netwerk moet worden verkocht aan een andere partij, die de nieuwe eigenaar zal worden van het stelsel van verbindingen. Tot op heden was er veel onduidelijkheid over hoe in overleg de waarde van het net moest worden bepaald. Het uitblijven van de daadwerkelijke, acceptabele vaststelling van de waarde van het net is een grote belemmering voor de overdracht. De AMvB schetst nu hoe het proces verloopt om te komen tot een objectieve bepaling van de economische waarde van het net, en dat zien wij als een belangrijke stap voorwaarts”.

Voor de waardebepaling is het niet mogelijk om algemeen geldende rekenregels te stellen. Om een – in het proces onacceptabele - impasse tussen partijen te voorkomen moeten zij binnen zij een voorgeschreven termijn een passende procedure beginnen die tot een waarde vaststelling leidt. Die procedure staat beschreven in dit besluit. Grünfeld: “De waarde van een net kan geen referentie ontlenen aan een (liquide) markt. Daarnaast is geen enkel net identiek aan een ander net. De verschillen betreffen bijvoorbeeld de omvang van het net, netontwerp, toegepaste technische componenten, netcapaciteit in relatie tot de belasting door aangesloten afnemers, onderhoudstoestand, bouwjaar en resterende levensduur. Het gaat dan ook om maatwerk waarbij twee partijen er samen uit moeten komen”.

VEMW organiseert op 31 oktober aanstaande voor haar leden een bijeenkomst over de laatste stand van zaken met betrekking tot particuliere netten, gesloten distributiesystemen en alles wat daar mee te maken heeft. De ACM zal ingaan op de beoordeling van de aangevraagde ontheffingen. Het Ministerie van Economische Zaken zal een toelichting geven op de AMvB waarde vaststelling en overdracht van een net. Landelijk netbeheerder TenneT zal tenslotte ingaan op twee consequenties voor ontheffinghouders; het innen en afdragen van systeemdiensten en het eventueel moeten verlenen van derden toegang. Het thema van de bijeenkomst is “(G)een ontheffing, wat nu?”.

Kijk voor meer informatie en het programma op de VEMW-site.
Bron: VEMW, 25 september 2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-361.html