10 september 2013

Op weg naar nieuwe Stroomgebiedbeheerplannen stem van zakelijke watergebruiker telt mee

De landen van de Europese Unie hebben met de totstandkoming van de Kaderrichtlijn Water (Krw) afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn.

Daarvoor is per stroomgebied (Eems, Maas, Rijndelta en Schelde) een beheerplan opgesteld. De huidige plannen hebben betrekking op de periode van 2009 tot en met 2015.

In de meeste stroomgebieden is het proces om te komen tot nieuwe plannen inmiddels gestart. De herijking moet eind 2014 uitmonden in nieuwe stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) voor de periode 2016-2021. In de voorafgaande periode zal er een nieuwe afweging worden gemaakt van doelen en maatregelen, rekening houdend met de uitkomsten van diverse onderzoeken naar de effectiviteit van bestaande maatregelen, de ontwikkeling van de toestand van het water en de beschikbare middelen. Besluitvorming hierover vindt plaats in Regionale Bestuurlijke Overleggen (RBO). Hieraan nemen deel gedeputeerden van provincies, dijkgraven van waterschappen en vertegenwoordigers van gemeenten. In alle regio’s zijn daarnaast klankbordgroepen actief. In deze en andere groepen kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties participeren in wat ook wel het ‘gebiedsproces’ wordt genoemd. De gebiedsprocessen hebben tot doel om in beeld te brengen wat nodig is om de waterkwaliteit op het vereiste niveau te brengen. Dit resulteert in maatregelen die worden opgenomen in de nieuwe SGBP.

VEMW roept haar leden op om te participeren in de gebiedsprocessen. Voldoende water van de juiste kwaliteit is immers van groot belang voor het bedrijfsleven. Water is voor veel bedrijven een belangrijke grondstof en vestigingsfactor. Door te participeren in de gebiedsprocessen kunnen bedrijven (eigen) ideeën en aandachtspunten inbrengen. Ook kunnen zij erop toezien dat voorgestelde maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn en in lijn liggen met hun bedrijfseconomische belangen. Bovendien mogen maatregelen geen rem vormen op innovatieve en duurzame initiatieven en moet de concurrentiepositie van bedrijven overeind blijven.

In een aantal regio’s zijn de gebiedsprocessen reeds gestart. In andere regio’s zullen ze binnenkort starten. Leden van VEMW worden, indien zij willen deelnemen, verzocht om contact op te nemen met hun waterschap. Waterschappen vervullen een belangrijke rol in het gebiedsproces aangezien zij de publieke participatie organiseren. In overleg met het waterschap kan worden bezien op welke wijze de inbreng van de VEMW-leden kan worden vorm gegeven.

VEMW, 10 september 2013