6 september 2013

VEMW versterkt met ondertekening energieakkoord het legioen der bereidwilligen

Het Ser-Energieakkoord herbergt oplossingsstrategieën die het mogelijk maakt dat de Nederlandse industrie wereldspeler wordt op het gebied van efficiënt energiegebruik. 

Ook reikt het akkoord een verbeterd instrumentarium aan om de Europese klimaatdoelstellingen op een effectieve en efficiënte wijze te realiseren. Met deze twee belangrijke resultaten versterkt VEMW vandaag met de mede-ondertekening van het Ser ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ het “legioen der bereidwilligen”. Dit zijn partijen die oplossingen willen ontwikkelen voor een duurzame transitie van de Nederlandse economie.

VEMW signaleert dat er een houdbaar plan met oplossingsstrategieën is gesmeed. Dit moet vooral investeerders over de streep trekken te helpen de transitie naar een duurzame economie en energievoorziening mogelijk te maken. Die oplossingsstrategieën geven de Nederlandse bedrijven en instellingen de mogelijkheid zich te positioneren als wereldspeler in efficiënt energiegebruik.

Algemeen Directeur van VEMW, Hans Grünfeld: “Er is nu een breed besef om de concurrentiepositie van de industrie te verbeteren door de harde koppeling van energiegebruik aan de toekomst van de Nederlandse economie. Het akkoord herbevestigt de positie van de energie-intensieve industrie in Nederland. Eerste aandachtspunt is het efficiënt gebruik van energie vanuit de ‘trias energetica’. Hierbij zijn innovatie, investeringen en kostenbesparing sleutelbegrippen en wordt voortgebouwd op een goede Nederlandse beleidstraditie.”

Het akkoord erkent ook dat de klimaatverandering een mondiaal vraagstuk is. Om de problemen doeltreffend en doelmatig te lijf te gaan wordt het CO2-emissiehandelssysteem ETS omgevormd tot een model dat tijdig meebeweegt met de internationale economische ontwikkelingen. Zo kan de industrie op een effectieve en efficiënte manier investeren binnen een mondiaal gelijk speelveld.
Grünfeld plaatst ook enige kanttekeningen bij het akkoord: “Op korte termijn lost het akkoord de problemen m.b.t. de concurrentiepositie van de industrie niet op. De sluiting van kolencentrales resulteert in het verdwijnen van de kolenbelasting. De kosten van deze operatie worden nu direct afgewenteld op de stroomverbruikers. Voorts is er geen oplossing voor financieel verliesgevende maar energetisch efficiënte WKK’s in de industrie.“

Hoge energiekosten in vergelijking met andere landen en een negatief rendement op WKK resulteren in desinvesteringen. Gevolg: versmalling van het financiële draagvlak voor realisatie van de energietransitie. Met name energie-intensieve industriële bedrijven moeten in staat worden gesteld al op korte termijn te investeren in nieuwe productiemethoden en -installaties. Doel: borging bijdrage aan de verduurzaming van de economie. De bij dit akkoord betrokken partijen moeten bereid blijven om de hiervoor noodzakelijke condities te realiseren. Voorbeelden: een adequaat financieringsinstrumentarium voor efficiëntiemaatregelen, oplossingen voor de huidige knelpunten WKK en de bekostiging van een elektriciteitsnet op zee. In 2016 bij de evaluatie van het akkoord moet blijken dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie daadwerkelijk verbeterd is.

Volgens Hans Grünfeld vergt dit akkoord dus een duidelijk lange-termijn commitment van alle betrokken partijen. Mede tegen die achtergrond is VEMW bereid de “coalitie van de bereidwilligen” te versterken.

Bron: VEMW, 6 september 2013