26 augustus 2013

VEMW: regeling spanningsdips belangrijke stap vooruit

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin criteria zijn vastgelegd voor spanningsdips in hoogspanningsnetten. 

VEMW heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk hard gemaakt voor het ontwikkelen van normen voor spanningsdips. Wij zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de voorgestelde criteria. VEMW ziet het voornemen van de ACM om deze criteria op te nemen in de Netcode Elektriciteit als een belangrijke stap vooruit. Het is jammer dat een besluit over harde normen voor een maximaal aantal spanningsdips dat zich in een netgebied en op een netvlak mag voordoen pas in 2018 wordt genomen.

De voorgestelde norm geeft criteria voor hoogspanningsnetten (>35 kV) en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten spanningsdips afhankelijk van hun diepte (hoeveel restspanning blijft er over) en hun duur. Langere en diepere spanningsdips worden hinderlijke spanningsdips genoemd. Bij overschrijding van de norm voor hinderlijke spanningsdips moet de netbeheerder een onafhankelijke partij onderzoek laten doen naar de oorzaak van de spanningsdips. Op basis van het onderzoek kan vervolgens worden bepaald of maatregelen om de dips te voorkomen technisch, maatschappelijk en economisch verantwoord zijn en opgelegd mogen worden.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn blij dat na jaren van discussies en overleg de ACM nu gekomen is tot het voornemen om criteria voor spanningsdips op te nemen in de Netcode. Spanningsdips stonden een aantal jaren geleden nog niet op de agenda van de netbeheerders en de politiek, terwijl onze leden in de industrie en de gebouwde omgeving wel werden geconfronteerd met de gevolgen: verstoringen van processen, productie-uitval en schade als gevolg daarvan. Van elke 10 verstoringen werden er door netbeheerders niet meer dan 1of 2 herkend en erkend. Onze leden realiseren zich goed dat ze soms ook zelf spanningsdips op het net veroorzaken, maar dat laat onverlet het belang dat de transparantie rond spanningsdips wordt verbeterd. Een adequaat monitoring- en normeringssysteem moet er nu toe leiden dat er maatregelen genomen kunnen worden zodat een goede elektriciteitsvoorziening gewaarborgd wordt. Netbeheerders moeten afnemers aangesloten op netten met een spanningsniveau hoger dan 35 kV straks informeren over het aantal opgetreden spanningsdips op een aansluiting, alsmede de kenmerken van een dip, de (mogelijke) oorzaak, herhalingskans en eventuele maatregelen ter reductie van het aantal dips. Als er onderzoek plaatsvindt naar een dip, door een onafhankelijke deskundige, is dat in principe openbaar. Jammer vind ik het dat de ACM heeft besloten om harde normen voor een maximaal aantal spanningsdips, dat zich in een netgebied en op een netvlak mag voordoen, pas in 2018 vast te leggen.”

VEMW zal het ontwerpbesluit van de ACM nog verder in detail bestuderen. Wanneer de norm definitief wordt zal VEMW haar leden op de hoogte stellen van de rechten en plichten met betrekking tot spanningsdips.

Bron: VEMW, 27 augustus 2013