20 juni 2013

Nieuws over fiscale maatregelen en subsidiemogelijkheden in 2012 (EIA, RDA en SDE+)

Aan het eind van 2011 zijn meer details bekend gemaakt over een aantal mogelijkheden om investeringen in bijvoorbeeld energiebesparing of duurzame energie aantrekkelijker te maken. VEMW heeft in december 2011 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over financieringsmogelijkheden om duurzame ambities te bekostigen.

Toen werd duidelijk dat er voor 2012 nog een aantal zaken onduidelijk was. Recent is aanvullende informatie gepubliceerd door de overheid.

Het besluit met regels voor de Research en Development Aftrek (RDA) is op 21 december 2011 gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit geeft nadere regels over aanvullende aftrek voor speur en ontwikkelingswerk. In het besluit wordt aangeven welke kosten in aanmerking komen voor de aftrek en onder welke voorwarden de aftrek mag worde toegepast. Ook wordt in het besluit meer informatie gegeven over de berekening en de aanvraag van de RDA. In 2012 is voor de RDA € 250 miljoen beschikbaar. Dit zal oplopen naar € 500 miljoen vanaf 2014.

Ten aanzien van de energie-investeringsaftrek (EIA) is de nieuwe Energielijst voor 2012 gepubliceerd. Op de nieuwe Energielijst staan 160 investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, waarbij 41,5 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Een belangrijke wijziging is dat voor de EIA 2012 aanvragen digitaal ingediend moeten worden bij Agentschap NL. Dit blijkt uit een publicatie van de Energielijst van 2012 op 30 december 2011 in de Staatscourant. Bedrijven die in 2012 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal € 151 miljoen fiscaal terug krijgen van de overheid.

Tenslotte heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie recent in een brief bekend gemaakt dat de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) verder wordt aangepast. Onder andere zal een categorie voor windenergie met meer vollasturen worden toegevoegd en zal er een herberekening plaatsvinden van het basisbedrag voor warmtebenutting bij bestaande mest-covergistingsinstallaties. Als gevolg van de aanpassingen zal de SDE+ later opengesteld worden. De minister streeft naar publicatie van de aangepaste regeling rond 14 februari 2012.  Openstelling van de eerste fase zal op 13 maart 2012 zijn.

Bron: VEMW, Agentschap NL, Ministerie van EL&I, 3 januari 2011