12 juni 2013

VEMW: ontwerp-methodebesluiten ACM leiden niet tot tarieven op basis van efficiënte kosten

De ontwerp methodebesluiten die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 1 mei jl. heeft gepubliceerd leiden niet tot elektriciteits- en gastransporttarieven die gebaseerd zijn op efficiënte kosten. Dat is de conclusie van VEMW na bestudering van alle documenten voor de landelijke netbeheerders TenneT en GTS (LNBs) en de regionale netbeheerders (RNBs). VEMW heeft gisteren haar zienswijze op de ontwerp methodebesluiten ingediend bij de ACM.

De Methodebesluiten geven de methode weer tot vaststelling van de x-factor en de methode tot vaststelling van het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld, en de methode tot vaststelling van systeem, transport en daaraan gerelateerde gereguleerde diensten van de elektriciteits- en gasnetbeheerders in Nederland. Conform de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden deze besluiten iedere 3-5 jaar vastgesteld door de ACM. Op grond van deze besluiten dienen de netbeheerders ieder jaar tariefvoorstellen in bij de ACM, die daar een besluit over neemt.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “laat ik beginnen met het positieve nieuws. Uit het oogpunt van de continue regulering zijn we blij dat de ACM ervoor heeft gekozen om de methode op zich zelf niet te veranderen. Daarnaast is het uit oogpunt van flexibiliteit verstandig dat de ACM de besluiten vaststelt voor de minimum periode van 3 jaar. De komende jaren kan er namelijk veel veranderen, bijvoorbeeld door de implementatie van de Europese regulering die voortvloeit uit het derde reguleringspakket dat in 2010 van kracht is geworden en de toenemende ontwikkelingen rond de invoeding van hernieuwbare elektriciteit en groen gas. Waar wij niet mee kunnen instemmen is het feit dat de ACM ook nu weer de netbeheerders de ruimte geeft overwinsten te realiseren. Op grond van Europese regulering moet de netbeheerder aan het begin van de regulering reeds efficiënt zijn. De grondslag die de ACM kiest voor de kapitaalslastenvergoeding, die gebaseerd is op de gestandaardiseerde activa waarde (GAW) en de ‘weighted average cost of capital’ (WACC) is weliswaar naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige reguleringsperiode, met name als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, maar hierin gaat de ACM niet ver genoeg. Zo blijkt uit onderzoek dat VEMW heeft laten uitvoeren dat de reële WACC, voor belastingen, een volle procent lager moet worden vastgesteld. Daar waar de ACM uitvoerig onderzoek heeft laten doen naar de zogenaamde productiviteitsverandering als maat voor mogelijke efficiëntieverbeteringen door netbeheerders, wekt het onze bevreemding dat de ACM op basis van de resulterende bandbreedte simpelweg kiest voor het gemiddelde zonder verdere inhoudelijke onderbouwing. Door dit soort keuzes wijkt de resulterende toegestane omzet in belangrijke mate af van het vereiste van efficiënte kosten en een redelijk rendement in de zin van de Europese verordeningen, de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.”

Grünfeld vervolgt: “opvallend is voorts dat de ACM sinds 1 juli 2011 op grond van de wet de bevoegdheid heeft om de begininkomsten gelijk te stellen aan het efficiënte kostenniveau inclusief een redelijk rendement, indien de totale inkomsten aan het begin van de reguleringsperiode hieraan niet voldoen. Een dergelijke aanpassing van de begininkomsten wordt ook wel aangeduid als ‘one-off’. De ACM past de one-off toe in de methode voor de regionale netbeheerders, maar niet voor de landelijke netbeheerders, en dat terwijl VEMW constateert dat de begininkomsten van TenneT en GTS hoger liggen dan de som van de efficiënte kosten en een redelijk rendement . De ACM heeft in haar besluit om de one-off niet toe te passen het belang van een zo geleidelijk en zo stabiel mogelijk tariefverloop zwaarder laten wegen dan toepassing van de one-off. Ook VEMW hecht aan een zo geleidelijk en zo stabiel mogelijk tariefverloop, maar onverlet dat belang mag de methode niet leiden tot overwinsten en dus moet de one-off ook op de landelijke netbeheerders worden toegepast.”

Bron: VEMW, 12 juni 2013