10 april 2013

VEMW: prijsverschillen met Duitsland vereisen snelle Europese afstemming!

Daaruit blijkt dat die verschillen er zijn voor de commodity, het transport, belastingen en ETS-compensatie, opgeteld zo’n 6-14 euro/MWh in het nadeel van de Nederlandse grootgebruikers. VEMW is blij met de erkenning van de prijsverschillen en roept de Minister op met de Europese Commissie en zijn collega’s te komen tot een snelle Europese afstemming t.b.v. een gelijk speelveld.

Minister Kamp heeft zijn onderzoek toegezegd aan de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling medio januari 2013. Uit zijn onderzoek blijkt nu dat de Nederlandse energie-intensieve industrie, met een minimum van 7000 bedrijfsuren per jaar en een verbruik van minimaal 10 GWh per jaar, zo’n 6-14 euro/MWh méér betaalt voor zijn elektriciteit dan de concurrentie in Duitsland.
Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de bevindingen van de Minister geven een zorgelijk beeld: Nederland is opnieuw een duurte-eiland geworden voor grootgebruikers van elektriciteit, en daar moet snel iets aan gebeuren om de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te verbeteren, zeker in deze tijd dat veel bedrijven het toch al moeilijk hebben door de economische tegenspoed. Dat geldt overigens niet alleen voor bedrijven met meer dan 7000 draaiuren. Die grens is erg arbitrair; ook bedrijven met minder draaiuren hebben te maken met regionale en internationale concurrentie.”

Grünfeld vervolgt: “er is de afgelopen jaren veel gedaan om de prijsverschillen weg te werken, met als hoogtepunt de marktkoppeling met de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Hierdoor werd het belangrijkste prijsverschil, van de commodity, nagenoeg volledig weggewerkt. De schaliegasrevolutie in de VS in combinatie met de Duitse “Alleingang” op het gebied van duurzaamheid hebben helaas de positieve resultaten weggeveegd. Wij roepen nu de Minister op om bij de Europese Commissie te pleiten voor een Europese afstemming en overleg te voeren met zijn collega’s van de ons omringende lidstaten. Die afstemming is noodzakelijk en moet er snel komen ten behoeve van een gelijk speelveld. Concreet betekent dit voor de commodity het zo spoedig mogelijk invoeren van zogenaamde ‘flowbased’ marktkoppeling en vergroten van de voor de markt beschikbare interconnectiecapaciteit tussen de lidstaten. Ten aanzien van de netwerkkosten moet vastgesteld worden dat de verschillende lidstaten verschillende toerekeningsmechanismen hanteren. Dat maakt het niet alleen lastig om de daadwerkelijke in rekening gebrachte kosten te vergelijken, maar leidt ook tot een zeer ongelijk speelveld. Hier is een Europese harmonisatie van tariefgrondslagen vereist. Hopelijk komt die er uiterlijk in 2014 met de vaststelling van Europese netwerkcodes.”

Grünfeld tot slot: “iedere lidstaat voert een eigen stimuleringsbeleid voor duurzame energie met subsidies, belastingen, opslagen en andere instrumenten. Wat nodig is, is een Europees geharmoniseerd energiebeleid, waaronder een invoeringsbeleid voor duurzame energie. Voor de korte termijn dient - daar waar Duitsland zijn industrie binnen de Europese Staatssteunregels maximaal compenseert om te voorkomen dat zij dubbel betalen voor emissiekosten - Nederland dit voorbeeld te volgen.”

Bron: VEMW, 10 april 2013