11 februari 2013

Duurzaam industrieel watergebruik zet door: bedrijven steeds efficiënter met water

Ondanks de groei van de bevolking en de economie stijgt het gebruik van leidingwater niet meer. Door efficiencymaatregelen daalde het gebruik van leidingwater per persoon sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent per jaar. Het bedrijfsleven verbeterde de efficiëntie van het leidingwatergebruik in dezelfde periode met gemiddeld ruim 3 procent per jaar. Ook grondwater wordt steeds efficiënter gebruikt. In 2010 werd in ons land 2,35 liter grondwater gebruikt per verdiende euro. In 2004 was dit nog 2,69 liter. Dat is een daling van 13 procent in zes jaar. Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het industriële grondwatergebruik zelfs met ruim 60% afgenomen.
Dit blijkt uit onlangs gepubliceerde gegevens van het CBS. De cijfers tonen aan dat bedrijven steeds meer aandacht hebben voor waterbesparing en waterhergebruik. Waterafhankelijke bedrijven investeren in toenemende mate in duurzaam watergebruik. Duurzaam watergebruik is voor steeds meer bedrijven dé manier om te anticiperen op een verminderde beschikbaarheid van zoet water van de juiste kwaliteit. Bovendien gaan duurzaam watergebruik en verbetering van de energie- efficiëntie vaak hand in hand waardoor kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

VEMW heeft onlangs een Ladder voor Duurzaam industrieel watergebruik gepresenteerd (zie figuur). De ladder bestaat uit 5 ‘treden’ die overeenkomen met een voorkeursvolgorde voor de omgang met water binnen een bedrijf.

De VEMW-ladder geeft richting aan initiatieven en maatregelen gericht op minder gebruik van water en vermindering van de belasting van het milieu en vormt een hulpmiddel voor bedrijven die op gestructureerde wijze invulling willen geven aan duurzaam watergebruik. De ladder is onderdeel van de VEMW-paper: “Duurzaam industrieel watergebruik: Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid”. VEMW ziet een belangrijke faciliterende rol voor de overheid weggelegd. VEMW heeft de Rijksoverheid opgeroepen:
• onderzoek te doen naar hergebruik van (afval)water te stimuleren;
• publiek-private samenwerking tussen waterschappen en bedrijven te bevorderen;
• de grondslag van de zuiveringsheffing te verduurzamen;
• de stijging van de tarieven voor inzameling en zuivering van bedrijfsafvalwater te beteugelen;
• heffingen die niet reguleren, zoals de verontreinigingsheffing, af te schaffen.

Meer informatie over duurzaam industrieel watergebruik en over de VEMW Ladder voor Duurzaam industrieel watergebruik is hier te vinden.

Bron: CBS en VEMW, 11 februari 2012