16 januari 2013

Kosten nieuwe en complexere tarieven energiebelasting nu inzichtelijk met VEMW rekenmodel

Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe tarieven voor de Energiebelasting op aardgas en elektriciteit en moeten verbruikers een opslag betalen voor duurzame energie. Daarnaast zijn de regels aangepast voor bedrijven die deelnemen aan een energiebesparingsconvenant (MJA-3 of MEE) en recht hebben op tariefsverlaging. VEMW stelt een rekenmodel beschikbaar, waarmee verbruikers hun totale kosten kunnen bepalen op basis van de nieuwe tarieven en de uitwerking van de nieuwe regels.

Jaarlijks past de overheid de tarieven van de energiebelasting aan door middel van een indexatiefactor inclusief inflatiecorrectie. Dit jaar stijgen de tarieven voor elektriciteit daardoor met 2,2 procent, waarvan 1,022 procent inflatie. De tarieven voor aardgas stijgen dit jaar als gevolg van het Lenteakkoord veel meer dan de indexatiefactor (gemiddeld 23 procent). Het tarief voor het verbruik van aardgas boven de 10 miljoen m3 stijgt zelfs bijna 40%. Deze eenzijdige lastenverhoging zou moeten leiden tot energiebesparingen maar volgens berekeningen van het CPB, naar aanleiding van het regeerakkoord, heeft de verhoging nauwelijks tot geen effect op het verbruik.

Per 1 januari 2013 zijn ook de regels voor belastingverlaging voor deelnemers aan een energiebesparingsconvenant aangepast. Het oorspronkelijke ‘nul-tarief’ voor het verbruik boven de 10 miljoen kiloWattuur (kWh) is komen te vervallen. In plaats daarvan kunnen bedrijven die deelnemen aan een MJA-3 of MEE convenant een teruggave van de Belastingdienst krijgen. De teruggave is gebaseerd op het positieve verschil tussen wat totaal verschuldigd is aan de Energiebelasting (na aftrek van eventuele andere vrijstelling) minus wat is betaald over de eerste 10 miljoen kWh of, indien dat meer is, minus hetgeen verschuldigd zou zijn als over het totale verbruik het Europese minimumtarief zou zijn betaald.

VEMW leden kunnen met het nieuwe rekenmodel uitrekenen wat zij in 2013 betalen aan energiebelasting en SDE+ en tevens kunnen zij een vergelijking maken met de voorgaande jaren. Hiermee kan snel inzicht verkregen worden in de gevolgen van de nieuwe en complexere tariefsystematiek. Naast dit rekenmodel stelt VEMW op het ledennet ook andere informatie beschikbaar over de Energiebelasting zoals het vernieuwde handboek Milieubelastingen en de recente wetsteksten voor vrijstellingen.

Bron: Rijksoverheid, 15-01-12