21 november 2012

Europa voert met Blauwdruk voor bescherming van water druk op lidstaten op

Volgens de Europese Commissie worden de mogelijkheden die de bestaande waterwetgeving biedt onvoldoende benut en moet de uitvoering van het Europese waterbeleid worden versneld. Ook moet water, vanwege de toenemende schaarste in Europa, veel efficiënter worden gebruikt.

De Commissie presenteerde donderdag 15 november de Blauwdruk voor het herstel van Europese wateren. De Blauwdruk is een strategie om ervoor te zorgen dat er voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is om te voldoen aan de behoeften van de mens, de economie en het milieu. Volgens de Commissie laat de kwaliteit van de EU-wateren, ondanks de verbeteringen die de laatste jaren zijn gerealiseerd, nog steeds te wensen over. Ook de watervoorraad baart zorgen doordat waterschaarste zich uitbreidt in Europa en extreme gebeurtenissen zoals overstromingen in te veel lidstaten toenemen. Er is in Europa een groot aantal stroomgebieden met constante waterschaarste. Dit aantal zal in de toekomst alleen nog maar toenemen (in Zuid- én in Noord-Europa). De vigerende maatregelen zijn volgens de Commissie niet voldoende om het tij te keren.

Nieuwe wet- en regelgeving is vooralsnog niet aan de orde. De Blauwdruk bevat wel maatregelen die kunnen helpen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (Krw) en bij het realiseren van een efficiëntere omgang met water. Er is extra aandacht voor het bemeteren van het watergebruik en het beprijzen van water. Ook de integratie van de Krw doelstellingen in andere beleidsgebieden staat hoog op de agenda. Verder onderzoekt de Commissie of er draagvlak is voor Europese standaarden voor hergebruik van water. De Commissie geeft aan dat het gebruik van gerecycled water in de voedingsmiddelensector niet overal is toegestaan, waardoor hergebruik in die sector zou achterblijven.

In een apart document analyseert de Commissie de door Nederland ingediende waterplannen (stroomgebiedbeheerplannen) voor de periode 2010-2015 en vergelijkt deze met die van de andere EU-landen. De Commissie geeft daarin geen integraal oordeel, maar geeft wel nadrukkelijk aan wat ze verbeterd wil zien. Specifiek voor Nederland maakt de Commissie zich zorgen over het grote aantal uitzonderingen dat is toegepast in stroomgebiedbeheersplannen. Daarbij pleit de Commissie voor meer transparantie en coördinatie tussen de verschillende betrokken autoriteiten voor wat betreft implementatie van de KRW.

Een goede waterkwaliteit is essentieel voor het bedrijfsleven. VEMW ondersteunt daarom de Europese Kaderrichtlijn Water. VEMW heeft steeds aangegeven dat bestaande wetgeving voldoende handvatten biedt om goed waterbeleid te voeren en wijst aanvullende wet- en regelgeving af. VEMW is beslist geen voorstander van nieuwe maatregelen ten aanzien van de beprijzing van water. In Nederland worden de kosten voor waterdiensten namelijk al (vrijwel) geheel verhaald bij de gebruikers. Beprijzing is bovendien onnodig nu industriële gebruikers van water grote stappen zetten op het gebied van waterbesparing en duurzaam watergebruik.

Bron: VEMW, 21 november 2012