11 juli 2012

VEMW: regelingen particuliere netten veranderen na instemming Senaat met implementatiewet

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet die de implementatie van het derde pakket Europese Richtlijnen voor elektriciteit en gas regelen. Een van de Europese bepalingen betreft een regeling die toegang tot energiemarkten voor derden die zijn aangesloten op een zogenaamd particulier net moet garanderen. Naast de invoering van een systeem voor zogenaamde ‘Gesloten Distributie Systemen’ (GDS) kent de wet de mogelijkheid van een zogenaamde ‘Directe Lijn’ (DL). VEMW gaat uit van een spoedige inwerkingtreding per 1 augustus of 1 september aanstaande. VEMW organiseerd op 31 augustus 2012 een bijeenkomst voor haar leden met een particulier net.

Tijdens de plenaire behandeling van het derde pakket Europese Richtlijnen voor elektriciteit en gas in de Tweede Kamer dit voorjaar was al steun uitgesproken voor de verlaging van de administratieve druk voor eigenaren van particuliere elektriciteit- en gasnetten. Bovendien hadden de VVD en het CDA in lijn met de Europese regulering een amendement ingediend waardoor in Nederland naast een gesloten distibutiesysteem (GDS) ook sprake kan zijn van een zogenaamde directe lijn (DL). De Eerste Kamer heeft gisteren met het geamendeerde wetsvoorstel ingestemd. De bepalingen worden van kracht als de wetstekst geplaatst wordt in het Staatsblad. Naar verwachting zal de inwerkingtreding plaatsvinden op 1 augustus of 1 september aanstaande.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn blij met de brede steun van de Staten Generaal voor het geamendeerde wetsvoorstel, want het doet én recht aan de wensen van Brussel én komt onze leden die particuliere netten hebben tegemoet omdat zij, in de gevallen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor een Directe Lijn, niet onnodig vergunningen hoeven aanvragen en ICT-systemen hoeven optuigen die leiden tot onnodige investeringen en administratieve lasten omdat de markttoegang van derden-aangeslotenen op die netten niet in het gedrang komt”.

Grünfeld vervolgt: “nu zijn toezichthouder NMa en onze leden aan zet. Voor een GDS dient een zogenaamde ‘ontheffing aanwijzing netbeheerder’ aangevraagd te worden bij de NMa, voor een DL geldt een meldingsplicht bij diezelfde NMa. Duidelijk is al dat alle reeds verleende ontheffingen voor een particulier net zullen vervallen. Wij zullen op korte termijn van de NMa vernemen hoe zij met de vergunningsaanvragen en meldingen om zullen gaan. Ik ben verheugd dat wij de NMa bereid hebben gevonden een bijdrage te verzorgen tijdens een informatiebijeenkomst voor onze leden op vrijdag 31 augustus 2012. 

Bron: VEMW: 11 juli 2012