16 mei 2012

VEMW: Stijging zuiveringsheffing gebonden lozers vereist daadkracht overheid

VEMW: Stijging zuiveringsheffing gebonden lozers vereist daadkracht overheid

Bedrijven en burgers worden wederom geconfronteerd met stijgende zuiveringslasten. Steeds meer bedrijven zullen er namelijk voor kiezen om hun afvalwater niet langer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het waterschap te brengen. Deze bedrijven ‘haken af’ en gaan hun water zelf zuiveren als zij binnenkort geen gebruik meer kunnen maken van een regeling (de zogenaamde ‘aan- en afhaakregeling’) die 10 jaar geleden in het leven is geroepen om ´afhaken´ te voorkomen. Uitbesteding aan het waterschap wordt voor bedrijven straks simpelweg te kostbaar.

Het afhaken van bedrijven van de infrastructuur van het waterschap heeft tot gevolg dat de zuiveringsheffing van de andere gebonden lozers (bedrijven én particulieren) stijgt. Ook ontstaan er capaciteitsproblemen bij de RWZI´s waardoor deze slechter presteren en nemen de maatschappelijke kosten toe.

De zuiveringsheffing van de waterschapen stijgt al jaren met percentages die de inflatie overstijgen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de kosten voor zuivering de komende jaren verder zullen stijgen met zo’n 20%. Door de toename van het aantal afhakers zal de stijging nog hoger uitvallen. VEMW vindt dit onacceptabel en heeft er bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, op aangedrongen de forse kostenstijging een halt toe te roepen. Daartoe dient op de kortst mogelijke termijn:

• bij de Europese Commissie in Brussel te worden gepleit voor een tijdelijke verlenging van de zogenaamde ‘aan- en afhaakregeling’;
• de noodzakelijke initiatieven te worden genomen om te komen tot hervormingen c.q. structurele maatregelen die ertoe leiden dat de huidige tarievenstructuur voor afvalwater wordt omgebogen naar een meer duurzame en op echte kosten gebaseerde tarievenstructuur.

VEMW pleit voor een duurzamere en meer doelmatige afvalwaterketen. Transparantie en kostenoriëntatie zijn noodzakelijke voorwaarden voor het creëren van doelmatigheidsprikkels in het afvalwaterbeheer. De zuiveringsheffing in zijn huidige vorm is te rigide en niet meer van deze tijd. VEMW pleit voor een transparante, flexibele en op echte kosten gebaseerde tarievenstructuur voor afvalwater. Specifieke kenmerken, zoals samenstelling, concentratie, debietvariatie en temperatuur van het afvalwater maar ook de bezettingsgraad van de ontvangende zuivering kunnen tot een heel andere kostenopbouw leiden dan in het huidige vaste tarief wordt gepresenteerd.

Verduurzaming kan plaatsvinden door veel meer nadruk te leggen op de positieve aspecten van afvalwater. De kern van de huidige aanpak is vaak het 'vernietigen' van de verschillende aanwezige componenten (zoals koolwaterstoffen, nutriënten en warmte). Deze aanpak gaat voorbij aan de toenemende water-, grondstoffen- en energieschaarste. Afvalwater en componenten daarin kunnen nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld ter verbetering van de doelmatige werking van de RWZI.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Roy Tummers, directeur Water van VEMW (rt@vemw.nl)

Bron: VEMW, 16 mei 2012