10 april 2012

VEMW: Omgevingswet moet leiden tot versterking van watereconomie

Het omgevingsrecht staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het kabinet heeft voorgesteld om het omgevingsrecht uit alle wetten en regels nog deze kabinetsperiode samen te voegen tot één nieuwe Omgevingswet. De intenties van het kabinet zijn verwoord in de Kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht. De ministerraad heeft onlangs ingestemd met deze notitie op voorstel van minister Schultz van Haegen (I&M). De notitie is nu naar de Tweede Kamer gezonden.

De stelselwijziging is voor het waterafhankelijke bedrijfsleven van groot belang. VEMW is het in grote lijnen eens met de voorgenomen stelselwijziging voor het omgevingsrecht. Naar de mening van VEMW biedt de bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving namelijk goede voorwaarden om te komen tot een versterking van de Nederlandse watereconomie. De stelselwijziging biedt een uitgelezen kans om de unieke positie van Nederland op watergebied voor het Nederlandse bedrijfsleven verder uit te bouwen.

VEMW heeft haar zienswijze bij de Kabinetsnotitie verwoord in een brief. De zienswijze bevat een vijftal standpunten:

1. De stelselwijziging van het omgevingsrecht dient zich expliciet te richten op lastenverlichting voor de zakelijke gebruiker van water.

2. De Omgevingswet moet zakelijke watergebruikers faciliteren bij het realiseren van hun duurzame ambities. Belemmeringen voor duurzame en innovatieve toepassingen in wet- en regelgeving dienen te worden weggenomen.

3. De stelselwijziging van het omgevingsrecht moet een definitief einde maken aan nationale koppen op Europese wetgeving. Beleid inzake stoffen is per definitie een Europeesrechtelijke aangelegenheid. Met de komst van de Omgevingswet moet de tijdelijkheid van lozingsvergunningen voor zwarte en grijs lijststoffen worden beëindigd en dienen nationale lozingseisen tot het verleden te behoren.

4. Provincies zijn en blijven verantwoordelijk en bevoegd voor grondwaterwinningen vanaf 150.000 kubieke meter.

5. Industriële grondwaterwinningen dienen in de Omgevingswet een vergelijkbaar beschermingsniveau te krijgen als winningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

Bron: VEMW