23 maart 2012

Watervergunning aanvragen moet straks digitaal

De watermodule van het Omgevingsloket Online wordt met ingang van 1 april 2012 werkzaam voor watervergunningen. Vanaf die datum is het bevoegd gezag verplicht om gebruik te maken van het loket. Daarmee treedt artikel 6.30 van de Waterwet in werking. Dit artikel verplicht het bevoegd gezag en bestuursorganen die betrokken zijn bij de beslissing op een aanvraag om een watervergunning of een melding krachtens de Waterwet om gebruik te maken van de het Omgevingsloket.

Omgevingsloket Online (OLO) is een instrument om digitaal vergunningaanvragen te kunnen indienen en behandelen. Ook kan met OLO worden nagegaan of een vergunning of melding nodig is. Het OLO vloeit voort uit een afspraak tussen de voormalige departementen van VROM en Verkeer en Waterstaat (nu samengevoegd tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Deze kwam erop neer dat zij samen de 1 loket-formule zouden ontwikkelen voor een efficiënte en klantvriendelijke aanvraag en afwikkeling van vergunningen in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning) en de Waterwet (watervergunning).

Het OLO omvat naast de reeds genoemde aanvragen om een watervergunning ook meldingen op grond van het Waterbesluit, de Waterregeling, een verordening van een waterschap (keur), een provinciale waterverordening en een aantal algemene regels zoals bijvoorbeeld het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Ook bedrijven zullen worden verplicht om langs elektronische weg een watervergunning
aan te vragen of een melding te verrichten. De verplichting voor bedrijven om gebruik te maken van het OLO wordt naar verwachting met ingang van 1 oktober 2012 van kracht. Voor bedrijven gaat dus een overgangsperiode tot 1 oktober 2012 gelden waarin zij gebruik kunnen maken van het OLO maar daartoe nog niet verplicht zijn. Daarmee wordt aangesloten bij het moment waarop de artikelen van de Wabo die bedrijven verplichten om voor de omgevingsvergunning van het OLO gebruik te maken, in werking treden (eveneens 1 oktober 2012).

Klik hier voor meer informatie over het Omgevingsloket Online.

Bron: VEMW