13 maart 2012

Verschenen: Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer

Grondwaterbeheer kan niet los worden gezien van de omgeving waar het
onderdeel van uitmaakt. Zo heeft het grondwaterkwaliteitbeheer rechtstreeks raakvlakken met bodem- en milieubeheer. Grondwater maakt in Nederland in juridische zin immers niet alleen onderdeel uit van het watersysteem, maar ook van de bodem. Daarnaast is grondwaterbeheer van betekenis bij de ruimtelijke ordening en inrichting van de (onder)grond en zijn er raakvlakken met de natuurwetgeving. Zowel Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten voeren, elk vanuit verschillende verantwoordelijkheden, taken uit binnen het grondwaterbeheer. Naast de bestuursrechtelijke kant van het verhaal zijn er ook privaatrechtelijke verantwoordelijkheden te onderscheiden.

Voor bedrijven die met grondwaterbeheer in aanraking komen, bijvoorbeeld omdat zij grondwater onttrekken of omdat zij belanghebbende zijn in het geval er handelingen worden verricht, zoals de aanleg van bodemenergiesystemen, die effect kunnen hebben op de winning, is het niet eenvoudig om snel inzicht te verkrijgen in de van toepassing zijnde juridische verplichtingen en procedures.

Onlangs is door een consortium van overheidsorganisaties, aangevuld met adviesbureaus, een handreiking gepubliceerd genaamd Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer. De handreiking maakt inzichtelijk hoe het grondwater in juridische zin geregeld is. De handreiking gaat ook in op de relatie met andere onderdelen van het fysieke omgevingsbeheer zoals het bodembeheer en de ruimtelijke ordening.

De handreiking bestaat uit 3 delen die los van elkaar te lezen zijn. Deel A bevat het juridisch-theoretische kader. Voor bedrijven is vooral deel B interessant. Dit deel bestaat uit 20 factsheets over in de praktijk veel voorkomende situaties en activiteiten. Het gaat om handelingen van burgers, bedrijven of overheden. In het laatste deel, deel C, worden twee gebiedsgerichte grondwaterprojecten behandeld.

De handleiding kunt u hier downloaden

Bron: 
• Helpdesk Water
• VEMW